Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Jednota v dualitě 2

Z Wikiverzity

V minulém článku jsme dospěli k názoru,že podle dosavadních názorů jsme nuceni soudit, že by mělo existovat magnetické pole působící podle smyčky,jejíž rovinou prochází proud,ale nemělo by existovat podle smyčky,jejíž rovinou proud neprochází.To však není možné.Představme si uzavřenou smyčku L,která vede po části smyčky,jejíž plochou prochází proud,pak přejde na smyčku jejíž plochou proud neprochází a z ní se opět vrátí na smyčku,jejíž plochou proud prochází a na ní se uzavře.

Položme si otázku,čemu se rovná cirkulace intenzity magnetického pole podél této smyčky.Čili jaká práce se vykoná,přenáší-li se magnetický pól podél této smyčky.

Přenášíme-li zkušební magnetický pól po části smyčky L,která vede po siločáře,jejíž plochou teče proud,působí na něj magnetická síla.Při přenášení póĺu mezi smyčkami,z nichž plochou jedné teče proud a plochou druhé proud neteče,práce se nekoná,protože zde se zkušební magnetický pól pohybuje rovnoběžně s drátem a siločáry magnetického pole leží vždy v rovinách kolmých k drátu.

Žádná práce se ale nekoná ani na úseku smyčky L,která leží na smyčce,jejíž plochou neprotéká proud.A tudíž podle ní neočekáváme žádné magnetické pole.Docházíme tedy k závěru,že cirkulace podle smyčky l se liší od nuly.

To však odporuje našemu zákonu pro magnetické pole,protože touto smyčkou neprochází žádný proud.

Řeší Maxwel[editovat]

Tato argumentace ukazuje,že v naší formulaci základních zákonů ještě něco chybí.MAXWEL UKÁZAL,že jediným způsobem,jak se vyhnout těmto rozporům je předpoklad,že existuje cirkulace magnetického pole lišící se od nuly nejen tehdy protéká-li smyčkou elektrický proud,ale i tehdy mění-li se v ní elektrické pole.Tento předpoklad odstraňuje všechny rozpory.

V každém časovém okamžiku jsou skutečně na obou koncích A,B uvažovaného drátu stejně velké náboje opačného znaménka.Siločáry tohoto pole částečně vychází smyčkou za jedním koncem toho drátu a částečně se vrací smyčkou před tímto koncem drátu.

Když proud v drátu dosahuje maximální hodnoty,bude maximální i rychlost,s jakou se náboje hromadí na jeho koncích.Proto se rychlost změny nábojů a tím i elektrického pole vždy řídí proudem.

Vítězství proudu[editovat]

Cirkulace magnetického pole je nenulová nejen tehdy,když proud prochází smyčkou,ale i když se v ní mění elektrické pole.Avšak i rychlost změny elektrického pole se vždy řídí proudem.