Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Energie pole

Z Wikiverzity

Poslední poznámky k elektromagnetismu se týkají problému energie.

Vezměme dva elektrické náboje, které leží v konečné vzdálenosti od sebe. Vzájemně se odpuzují a chceme-li je přenést blíže k sobě, je nutné vykonat práci proti silám odpuzování. Tuto práci můžeme opět získat, dovolíme-li nábojům, aby se opět od sebe vzdálily.

Jako u všech problémů mechaniky, můžeme si i zde představit energii, kterou můžeme získat zpět nahromaděnou ve formě energie potenciální. Pokud se zabýváme pouze touto statickou úlohou, je naprosto lhostejné, zda by tato potenciální energie byla soustředěna v nábojích samých nebo byla rozložena v celém jejich poli.

Ale taková alternativa již pro nás neexistuje, obrátíme-li se k vlnovým jevům.

Vlny totiž mohou přenášet energii, například od radiového vysílače k přijímači. Protože rychlost jejich šíření je omezená, vysílač ztrácí energii dříve, než ji přijímač převezme. Má-li být energie zachována, musí být po určitou dobu někde v prostoru mezi vysílačem a přijímačem. A to může být pouze ve vlně šířící se od vysílače k přijímači. Z toho musíme usoudit, že energie je rozložena v poli.

Pandemie je také vlnový jev. A zřejmě i zde její energie není uložena v epicentru nákazy, ale také v Pandemickém poli.

Abychom určili velikost energie v elektromagnetické vlně, musíme vypočítat kolik energie ztratily náboje a proudy, které pole vytvořily a odečíst z ní práci, kterou mohlo pole za tuto dobu vykonat působením na jiné náboje a proudy.

Obdobně, abychom určili velikost energie Pandemie, musili bychom vypočítat, kolik za určitou dobu ztratily infekční agens energie, působením na lidské buňky, aby vytvořily pandemické pole a odečíst z ní práci, kterou mohlo pole Pandemie za tuto dobu vykonat nakažením zdravých buněk.

Výsledek výpočtu energie elektromagnetické vlny ukazuje, že hustota energie, tj. energie v objemové jednotce, je roven:

                      ( 1/ (8 pí) ) ( E na druhou +  H na druhou ).

Možná, že i hustota Pandemické energie je přímo úměrná součtu čtverců největší změny biologického pole Pandemie a největší změny společensko-ekonomického pole Pandemie.

O správnosti uvedeného vzorce pro hustoto energie elektromagnetické vlny se lze přesvědčit, použijeme-li ho u kondenzátoru s rovnoběžnými deskami. Viděli jsme, že v toto případě elektrické pole mezi deskami je homogenní a jeho velikost je:

                       E = (V2 - V1) /d.

V2, V1 jsou potenciály desek, d je vzdálenost mezi nimi.

Objem prostoru mezi deskami je dA, kde A je plocha povrchu jedné desky. Proto celková energie kondenzátoru, která je rovna hustotě energie násobené objemem je, použijeme-li vzorec pro hustotu energie v el. mag. vlně:

                      ( ( (V1 - V2)na druhou ) A )8 pí d .

Vzorec pro hustotu náboje, tj. náboje na plošnou jednotku kondenzátoru je:

                      ( V2 - V1) /( 4 pí d ).

Pokračování příště