Přeskočit na obsah

Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Dynamická stabilita a moment hybnosti

Z Wikiverzity

Ve vědeckopopulárním pořadu Meteor Na velikonoce jeden profesor pracoval se systémem dvou petlahví. Jedna z těchto lahví se naplní vodou a druhá zůstane prázdná. Do víček obou pet lahví se vyvrtají soustředné otvory a obě víčka se slepí dohromady a našroubují se na lahve.

Jediný energetický tok[editovat]

Pomocí této dvojlahve myšleným pokusem profesor symuloval jediný energetický tok. Na Měsíci, kde je šestkrát menší gravitace, postavíme dvojlahev kolmo k povrchu Měsíce tou prázdnou lahví dolů. Pomocí přitažlivosti Měsíce z té plné lahve volně přeteče voda do té prázdné lahve spodní.

Dva energetické toky[editovat]

Energetické toky se zpravidla sdružují do dvojic. Dynamickou stabilitu dvou energetických toků demonstruje Grigorij Perelman pomocí dřevěné tužky na obou koncích podepřené prsty. Princip toho, aby ta tužka byla na těch prstech dynamicky stabilní, i když se budou pohybovat k sobě spočívá v tom, že vůči tužce se bude pohybovat vždy pouze jeden z nich. Tedy takto demonstrovaný princip dynamické stability dvou energetických toků spočívá v tom, že se bude v systému uplatňovat vždy pouze jeden z nich.

Reálný pokus[editovat]

Profesor v tom pořadu Meteor reálným pokusem s tou dvojlahví, který provedl přímo v tom pořadu, demonstroval jednak prakticky obdobný princip dynamické stability energetických tuků jako Grigorij Perelman s tou tužkou, ale navíc demonstroval úplně nové a navíc rychlejší princip dynamické stability dvou energetických toků pomocí víru. V tomto případě vodního.

Moment hybnosti[editovat]

Moment hybnosti je množství otáčivého pohybu v určitém systému. A toto množství otáčivého pohybu je v tom systému konstantní. Ten profesor v tom pořadu řekl důležitou věc. A sice, že zákon konstantnosti jisté veličiny je důležitý.

Zákon zachování momentu hybnosti systému = množství otáčivého pohybu v systému.

Rychlost stability[editovat]

Rychlost dynamické stability pomoci zákona zachování momentu hybnosti je větší, než rychlost stability pomocí střídání energetických toků. Přímo ve studiu Meteoru profesor postavil zmíněnou dvojlahev kolmo na stůl tou prázdnou lahví dolů. Pak dvojlahev roztočil. Díky zákonu zachování množství otáčivého pohybu vody ve dvojlahvi vznikl v ose dvojlahve vodní vír. Voda v lahvi, čím byla blíže ose dvojlahve, tím se otáčela s větším zrychlením a tím na ni působila větší odstředivá síla, která ji odtlačovala od osy dvojlahve, kolem níž vznikl prázdný sloupec, kterým pronikal vzduch ze spodní lahve do horní. A současně s tím po spirále pronikala voda z horní lahve do spodní. Tedy opět jsou zde dva energetické toky: Voda vírem pronikající z horní lahve do spodní a současně vzduch pronikající opačně vzduchovým sloupcem ze spodní lahve do horní. Oba tyto toky se uplatňují současně, což je umožněno tím, že jeden z těchto toků tvoří sloupec a druhý kolem něj víří.

Profesor rovněž reálně pomocí té dvojlahve demonstroval ten pomalejší typ dynamické stability. Po vyprázdnění horní lahve prostě celou dvojlahev otočil, ale nyní neroztočil. Nyní voda pronikala do spodní lahve probubláváním. Bublina vody šla dolů a bublina vzduchu šla nahoru. Oba toky energie se tedy uplatňovaly postupně.

Dynamická stabilita pomocí víra je rychlejší než dynamická stabilita pomocí probublávání.

Franz Kafka[editovat]

Franz Kafka, který se narodil v domě kousek od Městské knihovny, kam jsem chodil na kurzy Wikipedie k panu Veselému, se domníval, že život je odchylka, která neví od čeho se odchýlila. Možná, že ta odchylka také kolem něčeho víří.