Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Dialektika klasické mechaniky 4

Z Wikiverzity

Když síla působí na částici o hmotě m po dráze s,tak se veličina 1/2 m v na druhou zvětší resp.zmenší o velikost Fs.Z toho plyne,že když vyhodíme předmět svisle vzhůru,tak se vrátí se stejnou rychlostí s jakou jsme ho hodili.

Síla může působit na předmět ve směru i proti směru jeho pohybu.

Veličina 1/2 m v na druhou se nazývá kinetická energie.Kinetická energie volně padajícího předmětu vzrůstá o Fs,kde F je síla a s je vzdálenost,kterou předmět při pádu prošel.Nebo stoupá-li předmět do výše h,jeho kinetická energie se zmenší o Fh.

Když částice stoupá nebo padá,součet 1/2mv na druhou plus Fh zůstává konstantní.Je to zvláštní případ zachování energie.První sčítanec patří kinetické energii,druhý (Fh) se nazývá potenciální energie.

Jak se tyto výsledky změní,budeme-li se zabývat nikoliv gravitací,ale nějakou jinou silou?Především zjistíme,že tyto síly nejsou v každém bodě stejné,ale že svou velikost mění.Omezme se zatím na předmět pohybující se po přímce a předpokládejme,že síla působící na předmět je v každém bodě přímky stejná bez ohledu kdy nebo jakou rychlostí předmět tímto bodem prochází.Můžeme použít vztahu

             1/2mv2 na druhou - 1/2mv1 na druhou =F(s2 - s1).
             

Pro velmi malý interval,na němž se tato síla může považovat za konstantní.

Výraz na pravé straně se pak nazývá práce vykonaná silou F.Projde-li předmět nějakou vzdálenost,musíme sečíst celkovou práci,kterou síla na jednotlivých úsecích vykonala.Znovu platí,že vrací-li se předmět do výchozího bodu,prošel předmět každý úsek v opačném směru.Přírůstek kinetické energie při procházení jedním směrem se ruší úbytkem energie při procházení druhým směrem.Předmět se vrací původní rychlostí.

Dialektika oteplování[editovat]

Golfský proud má vliv na oteplování severní polokoule.Jeho zastavení vždy vedlo k dobám ledovým.Nynější oteplování má vliv na tání ledovců.Odtálý gronský ledovec položí pokličku studené vody na Atlantický oceán.Ochlazení,ke kterému tím dojde bude horší než oteplování,které jej způsobí.Toho se obává David Štorch.

[Fyzika] [Filosofie]