Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Dialektika klasické mechaniky 2

Z Wikiverzity

Energie[editovat]

Energie je důležitá.Sledujeme těleso volně padající vlivem přitažlivosti.Ptáme se jaký je poměr mezi vzdáleností,kterou předmět prošel a rychlostí,které přitom nabyl.Je omyl domnívat se,že rychlost roste rovnoměrně se vzdáleností.

Není to správné neboť gravitační síla je konstantní.Podle Newtonova zákona rychlost předmětu se zvětšuje rovnoměrně s časem.Čili přírůstek za každou vteřinu je stejný.

Vzrůstá-li však rychlost,roste vzdálenost,kterou těleso za každou vteřinu proběhne.Stejný přírůstek rychlosti připadá na delší dráhu.Rychlost vzrůstá pomaleji než přímo úměrně se vzdáleností.

Kvantitativně to vyjadřujeme takto:Předpokládejme,že ve chvíli t1 předmět má rychlost v1,o něco později, ve chvíli t2, rychlost v2. Druhý Newtonův zákon říká,že v2 - v1 =g(t2 - t1),kde g je konstanta zrychlení tíže zemské.

Je-li v prvním okamžiku vzdálenost od výchozího bodu s1 a ve druhém s2,dostaneme (s2 - s1) = v(t2 - t1).Jaké rychlosti máme v této rovnici použít.Rychlost částice není konstantní.Na začátku je menší než na konci.Je proto rozumné dosadit průměrnou rychlost za tento časový interval,tj.1/2(v1 plus v2).

Vyjádříme li v původní rovnici t2 - t1 výrazem pro proběhnutou dráhu,dojdeme ke vztahu 1/2(v1 plus v2) = g(s2 - s1).Po vynásobení prvních dvou závorek dostaneme

               1/2v na druhou -1/2v1 na druhou =g(s2 -s1).
               
 TO ZNAMENÁ NE RYCHLOST,ALE POLOVIČNÍ ČTVEREC RYCHLOSTI VZROSTE O STEJNOU VELIKOST PROBĚHNE-LI ČÁSTICE STEJNOU VZDÁLENOST.
 
 ==Věta cosinová==
 Přetlumočení jazyka přírody do jazyka,kterému rozumíme je otázko života.Značně tomu přispěla věta cosinová,zobecnění věty Pythagorovy.
 
 Především bylo potřeba přiřadit úhlům velikost pomocí sinu a cosinu v rámci goniometrie,která se nejprve zabývala astronomií.
 
 Jeden člen Učené společnosti české řekl,že u přírody ho nejvíce udivuje,že se řídí lidským výmyslem,matematikou.Je to právě naopak.
 MY JSME SI MUSELI VYMYSLET MATEMATIKU,ABYCHOM DO NÍ MOHLI TLUMOČIT JAZYK PŘÍRODY A TAK MU POROZUMĚT.
 
 [Fyzika] [Filosofie]