Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Atomy kontra elektrony 2

Z Wikiverzity

Obdoba[editovat]

Světlo považujeme buď za vlnění energie nebo za pohyb světelných částic.Používáme tu teorii,která se nám lépe hodí.U velkých vzdáleností a velkých předmětů vzhledem k vlnové délce světla se nám lépe hodí korpuskulární teorie světla.

Profesor Kulhánek říká,že přesně ve stejné situaci jsme u obecné teorie relativity a kvantové teorie a používáme také tu,která se nám lépe hodí.Nevíme ale,přesně kdy to je,když již začínají platit kvantové jevy.

Rozměry atomu[editovat]

Tomu,abychom uvidli přímo atom brrání zásadní překážka.Mohli bycho ho uvidět přímo pouze pomocí světelných částic,nikoliv vln.

To by bylo možné ale pouze kdyby pozorovaný objekt,atom,byl mnohonásobně větší než je vlnová délka světla.U atomu je tomu ale právě opačně.Je několim tisíckrát menší než je vlnová délka světla.

Atom tedy nemůžem vidět přímo,protože jej nemůžeme sledovat metodou geometrické optiky ani pomocí nejsilnějšího mikroskopu.

Ionty[editovat]

Faracay zkomal průchod elektrického proudu některými kapalinami,zejména vodou,v níž byla rozpuštěna některá sůl.Zjistil že při průchodu elektrického produ takovými roztoky z jedné kovové desky na druhou se část látek,z nichž se sůl skládá usazovala na desce udržované na kladném potenciálu a druhá část na záporné desce.

Zjistilo se,že množství každé látky,která se usazuje na desce je přímo závislé na velikosti elektrického náboje,který prošel kapalinou.

Snaha atomů být neutrální[editovat]

Podle atomové teorie se tyto zákonitosti vysvětlují tím,že každý atom se snaží získat určitý elektrický náboj kladný nebo záporý.

Například sůl je sloučenina stejného počtu atomů sodíku Na a chloru Cl.Ve vodě se některé molekuly štěpí na sodík a chlor.Takže sodík nese kladný náboj určité velikosti a chlor stejně velký náboj opačný,záporný.

TAKOVÉ NABITÉ ATOMY SE NAZÝVAJÍ IONTY.

Vytvoříme-li elektrické pole mezi kovovými deskami ponořenými v roztoku,budou ionty sodíku přitahovány zápornou deskou a ionty chloru kladnou.Jakmile dosáhnou desek,stanou se elektricky neutrální,tj.pozbudou svého náboje.Neutrální atomy sodíku nebo chloru zůstávají sloučeny s vodou.

Zjistíme,že náboje přenáěené ionty sodíku a chloru jsou si rovny,mají však opačná znaménka.Některé ionty nesou dvojnásobnný nebo trojnásobný základní náboj,někdy i několikanásobně větší.

Nejmenší náboj[editovat]

Tyto výsledky vedou k představě,že nejen hmota,ale i elektřina má atomovou strukturu a že existuje nejmenší elektrický náboj.

Winston Churchill[editovat]

Vědec nemusí být zdvořilý,ale musí mít pravdu.

Pokračování