Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Atomy kontra elektrony

Z Wikiverzity

Celá kapitola by se dala zaplnit výčtem rozličných vlastností předmětů,které nacházíme v přírodě nebo které můžeme vyrobit.

Součástí našeho zkoumání přírodních zákonů je třídění těchto vlastností a zjištění několika jednoduchých zákonitostí,,kterými se řídí:první částí tohoto úkolu se ujala chemie.Během několika století chemici zjistili,že všechny známé látky jsou sloučeninami jednoduchých látek,které nazýváme "chemickými prvky".V přírodě těch základních je 92.

Z látek,které denně používáme jsou čistými prvky pouze některé.Mnohé z kovových prvků jsou dobře známé:hliník,měď,železo(ačkolivc železo,kterého se používá v praxi je obvykle znečistěno příměsemi),cín,stříbro zlato,olovo atd.Plyn vodík je také prvek,používalo se ho např k plnění balonů atd.Saze jsou v podstatě tvořeny jiným prvkem,uhlíkem.Avšak většina látek,které požíváme jsou sločeninami chemických prvků.nebo jejich směsemi.Vzduch je směs dusíku a kyslíku,voda je sloučeninou kyslíku a vodíku.Obyčejná sůl je sloučenina sodíku a chloru atd.

Směsi se obvykle chovají podobně jako jejich složky.Dusík a kyslík jsou plyny,plynem je i jejich směs ,vzduch.Ale sloučí-li se plyny kyslík a vodík dostaneme kapalinu,vodu.

Kvantitativní metody[editovat]

Moderní chemie začala zkoumat tyto sloučeniny tím,že na ně aplikovala kvantitativní metody,měření,především vážení.

Dvě pravidla[editovat]

Z tohoto zkoumání hned vyplývají dvě pravidla.Za prvé:Jestliže se známé množství dvou prvků,řekněme vodíku a kyslíku přeměnila ve sloučeninu,(vodu) hmota vytvořené sloučeniny je přesně rovna součtu hmot vstupujících do reakce.Je např možno sloučit jeden gram vodíku a 8 gramů kyslíku,dostaneme přesně 9 gramů vody.Toto pravidlo známe jako zákon zachování hmoty.

Druhé pravidlo je zákon stálých poměrů váhových.Říká,že váhový poměr prvků,v kterém se slučují musí být stále stejný.Například množství kyslíku,které se má sloučit s s daným množstvím vodíku je vždy osmkrát větší.Smísíme-li 1 gram vodíku s více než osmi gramy kyslíku a směs zapálíme všechen vodík se sloučí s kyslíkem,ale určitá část kyslíku bude přebývat.Vezmeme-li jeden gram vodíku a méně než 8 gramu kyslíku,zbyde nám uečité množství vodíku.

Obdoba skládání a slučování[editovat]

Současně se vždy složí pouze dvě světelné vlny a vytvoří ráz,tón.Obdebně současně se vždy sloučí poze dva chemické prvky prvky.

Atomová hypotéza[editovat]

Pravidlo o stálých poměrech váhových vedlo k atomové hypotéze.Tato hypotéza je nes potvrzena naprostou většinou pokusů,říká,žr hmota se skládá z atomů a že různé chemické prvky mají různé atomy,které se liší zejména různými váhami.Tyto atomy se mohou slučovat a vytvářet "molekuly".Molekula vody se skládá z jednoho atomu kyslíku sloučeného s dvěma atomy vodíku.To uvádí chemický vzorec vody H2O.Z váhových poměrů vodíku a kyslíku ve vodě je zřejmé,že hmota atomu kyslíku musí být šestnáctkrát větší než hmota atomu vodíku.

Nejmenší část chemické sloučeniny[editovat]

Molekula je proto nejmenší část chemické sloučeniny,například vody,má všechny chemické vlastnosti vody,nelze ji dále dělit,jinak bychom oddělili atom kyslíku od atomu vodíku a tím vyvolali chemickou změnu.

Změna molekuly[editovat]

Obecně řečeno:Odíly fyziky probírané dříve a některé další se zabývají změnami,při nichž nedochází ke změně molekuly.Je-li voda vystavena silám,které ji uvedou do pohybu nebo způsobí,že jí projdou zvukové vlny,umístíme-li ji do magnetického pole nebo svítí-li na ni světlo,odpařujeme-li ji nebo zmrazíme struktura jejich molekul se nemění.Neplatí to však vždy prochází-li vodou elektřina.

Naproti tomu změna,při níž se atomy z molekuly odebírájí nebo se k ní púřidávají takže se vytvářejí nové sloučeniny jsou záležitostí chemie.

Přízeň tygřice[editovat]

Obdobně jako v přírodě existují různé chemické prvky,existují zřejmě i různé druhy přízně.Přízeň lvice jsem si zažil již jako malý kluk v liberecké Zologické zahradě.Když jem si ji tam prohlížel,náhle se ode mě otočila a z její zadní části mě přímo do obličeje vytryskl proud Zřejmě ji můj obličej připomínal pisoár.

Pokračování