Uživatel:Ezriel007/Fráze

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 • avē Caesar - buď zdráv Césare
 • avē Maria - buď pozdravena Marie
 • ecce homō - ejhle člověk
 • nōmen est ōmen - předzvěst jménem (např. Když Zima umrzne v horách...)
 • famēs est optimus coquus - hlad je nejlepší kuchař
 • homō sum - jsem člověk (dělat chyby a podlehnout lidskosti je mi vlastní)
 • pulvis et umbra sumus - jsme prach a stín (pomíjivost)
 • novus homō - nováček
 • cīvis rōmānus sum - jsem občan římský (dovolávání práv)
 • alter ego - druhé já
 • et tū, Brute? - i ty, Brute
 • sīc vīta est- takový je život


 • mea culpa, mea maxima culpa - moje chyba, moje nejvetší vina
 • rāra avis - vzácný pták (bílá vrána, pozitivně)
 • amīcus vērus est rāra avis - pravý přítel je vzácnost
 • omne initium difficile est - každý začatek je těžký
 • quod est necessārium, est licitum - co je nutné, je dovoleno(účel světí prostředky)
 • iūs summum saepe summa est malitia - nejvyšší zákon je často největší lumpárna
 • sunt omnēs unum - všichni jsou za jedno, všichni za jednoho
 • sunt puerī puerī - děti jsou děti
 • terra nova - nová země (v tom se vůbec nevyznám, to je pro mě nové)
 • terra incōgnita - neznámá země
 • terra firma - pevná země (to umím)
 • hīc sunt leōnēs - tam jsou lvi (na neprobádaná místa v mapě)
 • nātūrālia nōn sunt turpia - příroda nešpiní (čistá špína)
 • ultima ratiō - mimořádný případ, nejzašší prostředek (už mi nic jiného nezbývá)
 • ō tempora, ō mōrēs! - ó časy, ó mravy! (ta dnešní mládež...)
 • pauca sed bona - věci nečetné ale dobré (kvantitu vyváží kvalitou)
 • ars longa, vīta brevis - umění dlouhé, život krátký
 • vīta brevis, ars longa - život je ktátký, umění dlouhé


 • ad fontēs - k pramenům(jak je to původně)
 • ad hominem - k člověku
 • ad nauseam - k nevolnosti(např. můžeme se hádat až k "poblití")
 • ad ūsum proprium - k vlastnímu užití
 • ā priōrī - z dřívějška(předem)
 • ā posteriōrī - z pozdějška(dodatečně)
 • ab initiō - od počátku
 • ā contrāriō - z opaku(naopak)
 • in absentiā - v nepřítomnosti
 • in locō - na místě(spontálně)
 • in propriā persōnā - ve vlastní osobě(osobně)
 • in vīnō vēritās - ve víně je pravda(když se opije tak řekne vše)
 • in bonō vēritās - v dobru pravda(omluva milosrdné lži/pokud to má být správně tak to udělěj dobře)
 • in mediās rēs - do prostředních věcí(k věci/uprostřed)
 • ex amīcitiā pāx - z přátelství mír
 • ex oriente lūx - z východu světlo(nediv se to je logické)
 • dē iūre - podle práva
 • umbra trānsit, lūx manet - stín přechází, světlo trvá(všechno zlé přejde)
 • unde malum? - odkud zlo(a v čem je problém)


 • ōrā et labōrā - modli se a pracuj
 • dīvide et imperā - rozděl a panuj
 • venī et vidē - pojď a viz
 • fēstīnā lentē - spěchej pomalu
 • notā bene - dávej dobře pozor
 • carpe diem - užívej dne (doslova:"otrhej den")
 • cavē canem - pozor pes
 • sapere audē - neboj se to zkusit
 • in dubiō abstinē - jestli nevíš co děláš tak to radši nedělej
 • indūce animum sapientem - uveď ducha rozumného, zamysli se
 • collige virgō rosās - sbírej pano růže(užij si toho dokud můžeš, využij situace)
 • age, quod agis - dělej co děláš
 • nōlī irrītāre leōnēs - nedráždi lvi, nedráždi hada bosou nohou
 • homō hominī lupus - člověk člověku vlkem(lidi si navzájem ubližují)
 • fīde nēminī - nevěř nikomu
 • quod licet Iovī, nōn licet bovī - co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi
 • bis dat, quī citō dat - dvakrát dává, kdo rychle dává


 • patris est fīlius - otcův syn
 • (Rōma) caput mundī - hlava světa
 • (Prāga) caput rēgnī - hlava královstí
 • historia magistra vītae - historie učitelka života
 • repetītiō est māter memoriae - opakování matka moudrosti
 • repetītiō est māter studiōrum - opakování matka studií (moudrosti)
 • dubium sapientiae initium - pochybnost začátek moudrosti
 • amīcōrum omnia commūnia - pro přátele je všechno společné (příteli mohu sdělit vše)
 • ratiō lēgis est anima lēgis -
 • īnfīnītus est numerus stultōrum - nekonečný je počet hlupáků(lidská hloupost je nevyčerpatelná)
 • quod deī deō, quod caesaris caesarī - co je boží bohu, co je císařovo císaři
 • tanta stultitia mortālium est -
 • multitūdō canum mors est leporis - mnoho psů, zajícova smrt
 • faber est suae quisque fortūnae - každý svého štěstí strůjce
 • in terrā caecōrum monoculus rēx -
 • errōrēs medicōrum terra tegit - chyby lékařů země zakrývá
 • mementō paupertātis in tempore abundantiae - pamatuji chudobu v čase přebytku
 • dīxī - řekl jsem (a basta)
 • magister dīxit - učitel řekl (autorita)
 • diem perdidī - zkazil jsem den
 • oleum et operam perdidī - olej a práci jsem zkazil (olej do lampy, ztratil jsem s tím spoustu práce)
 • inopem mē cōpia fēcit[1] - bezmocným mě hojnost učinila
 • fēlīx, quī potuit rērum cognōscere causās[2] - šťastný, kdo mohl věcí rozpoznat příčiny
 • quī tacuit, cum loquī dēbuit et potuit, cōnsentīre vidētur - kdo mlčí, když měl možnost mluvit, zdá se že souhlasí
 • quae fuit dūrum patī, meminisse dulce est[3] -
 • fallere quī didicit, fallere semper amat -
 • amīcitia, quae dēsinere potest, numquam vēra fuit[4] -
 • annuit coeptīs -
 • ālea iacta est -
 • factum est -
 • quod lēge nōn prohibitum, licitum est -
 • quidquid latīnē dictum, altum vidētur -
 • Rōma locūta est, causa fīnīta est -
 • nōn omnia possumus omnēs -
 • nēmō potest, quod nōn habet, dare -
 • tantum possumus, quantum scīmus -
 • quae facta sunt, nōn possunt mūtārī -
 • sī potes fugere, nē quaere lītem -
 • tranquillitās ubi adest, procellās prōspice -
 1. Ovidius, Proměny, III,466
 2. Vergilius, Zpěvy rolnické, II,490
 3. Seneca, Šílící Herkules, 656
 4. Svatý Jeroným, Dopisy, III,6