Srovnání Obecné porady o nápravě věcí lidských J. A. Komenského a projektů Wikimedia

Z Wikiverzity

Komenský ~ Wikimedia Příspěvek, porovnávající přístup Jana Amose Komenského a projektů Wikimedia.

De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, v překladu Obecná porada o nápravě věcí lidských, je filosofické dílo Jana Amose Komenského. Jedná se o syntetické, avšak ještě ne zcela dokončené veledílo.

Struktura díla[editovat]

Na začátku díla stojí jakožto předmluva dedikace „Pozdrav učeným, zbožným a vznešeným mužům, SVĚTLŮM EVROPY!“, ve které Komenský adresuje své dílo evropské elitě v naději, že ona je povolána k realizaci tohoto velkolepého díla.

V Komenského době se snoubily ideje křesťanství i novoplatonismu, a proto struktura jeho díla je pečlivě matematicky rozvržena tak, že tři trojice na hierarchicky třech úrovních (symbolika Nejsvětější trojice) dohromady tvoří sedm knih (číslo úplnosti) tím způsobem, že vždy ústřední člen trojice je opět trojnásobně rozvit, a to po třikráte:

Obecná porada má:

 • 1. Úvod, v němž se vykládá, co navrhujeme: nazývá se PANERGESIA, to jest Kniha o všeobecném probuzení
 • Vlastní soustavu, v níž se ke všeobecné nápravě navrhují
  • 2. Základ, Všeobecné světlo: PANAUGIA
  • Dílčí počiny: totiž uspořádání
   • 3. všech VĚCÍ, dotud naprosto neuspořádaných: PANSOFIA (Všeobecná moudrost)
   • 4. všeho SMÝŠLENÍ, dotud naprosto zmateného: PAMPAEDIA (Vševýchova)
   • 5. všech JAZYKŮ, dotud naprosto změtených: PANGLOTTIA (Všemluva)
  • 6. Završení, PANORTHOSIA (Všenáprava)
 • 7. Zavírku, obsahující porůznu opakované podněty k věcem tak žádoucím, k nimž vidíme tak jasně odkryté cesty. Bude nazvána PANNUTHESIA, Kniha o všeobecném povzbuzování.

(Obdobnou trojiční strukturu má pak opět každá ze sedmi knih.)


Vztah Obecné porady a Wikimedie[editovat]

Řada projektů Wikimedia, určených k povznesení lidstva, se nápadně podobá projektům, které vypracoval ku prospěchu celého lidstva Komenský. Zejména je nápadná shoda:

Encyklopedie[editovat]

Je známo, že J. A. Komenský byl ještě během svých studií zpočátku oslněn spoustou poznání, které objevoval v encyklopedických souborech svého herbornského učitele J. H. Alsteda, avšak brzo objevil jejich zásadní nedostatek, stejně jako v dalších dobových encyklopediích, které postrádaly pevný vnitřní řád a jednotnou metodu. Později napsal, že mu připadaly jako hromady dříví, zatímco on si představoval svět jako strom poznání i jako strom mající pevný základ v kořenech – tedy v tom, co je podstatné a z čeho roste kmen a košatí se větve – jednotlivé poznatky. To byl mocný popud, nad kterým přemýšlel celý život, a který konečně vyvrcholil v Pansofii.

Je příznačné, že i Wikimedia začala svou činnost budováním otevřené encyklopedie, tedy projektem Wikipedia.

Edukace[editovat]

Kromě toho, že byl biskupem Jednoty bratrské, získal Komenský přízvisko "Učitel národů" za své celoživotní didaktické dílo, jež završil projektem vševýchovy (Pampaedia).

Podobně nadějně se rozvíjejícím projektem Wikimedia je Vikiversity]]

Jazyk[editovat]

Neméně důrazně si Komenský celý život uvědomoval potřebu vzájemného dorozumění mezi národy, proslavené byly zejména jeho jazykově orientované učebnice, jako např. Brána jazyků. Jeho snahy nakonec vyvrcholily v myšlenku Panglottie.

Podobně se i nadace Wikimedia věnuje jazykovým problémům v projektech, kterými jsou např. Wiktionary a Babel.

Knihovna[editovat]

Celou knihovnou v jedné knize je nám, stejně jako Komenskému, Bible. Je známé, že Čeští bratři, ke kterým Komenský patřil, pořídili její první český překlad z původních jazyků, který započal Jan Blahoslav, propagátor vzdělanosti. Po seznámení se s knihtiskem začaly vznikat Bratrské tiskárny, aby bylo umožněno šíření literatury mezi vším lidem.

Podobně i nadace Wikimedia ve svém projektu Wikibooks pracuje na šíření knižních zdrojů mezi nejširší vrstvy.

Multimediální informace[editovat]

Je známo, že druhé čestné místo vedle Kralické bible zaujímal u Českých bratrů Bratrský kancionál, tj. zpěv žalmů a duchovních písní jim byl druhou řečí. Rovněž Komenskému neunikla edukační síla vhodných obrázků – viz jeho světoznámé dílo Orbis pictus.

Podobně i nadace Wikimedia si je vědoma této potřeby a tak zřizuje projekty jako Commons.

Závěr[editovat]

Lze usoudit, že čtyři století po Komenském začíná nadace Wikimedia naplňovat některé z jeho myšlenek a odkazů.

Reference[editovat]

 • COMENIUS, Jan Amos. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. 1. vyd. Praha: Academia, 1966. 2 svazky. (latinsky) První kompletní latinská edice, předloha pro úplný český překlad. 
 • KOMENSKÝ, Jan Amos. Obecná porada o nápravě věcí lidských. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1992. 3 svazky (565 + 501 + 595 s.). ISBN 80-205-0224. První úplný český překlad.