Python/Kenjiro995/Poměnné-úvod

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Typy proměnných[editovat]

a = 5        # int - celé číslo
b = 3.1415926    # float - desetiné číslo
c = "Python"    # str - textový řetězec
d = [1,2,"Python"] # list (arrays) - seznam (pole)
e = (1,2,"Python") # set - množina
f = {'jméno': 'Anna', 'město': 'Brno', 'čísla': [3, 7]} # dict - slovník

print(a)
print(b)
print(c)
print(d)
print(e)
print(f)

Výstup:

5
3.1415926
Python
[1, 2, 'Python']
(1, 2, 'Python')
{'jméno': 'Anna', 'město': 'Brno', 'čísla': [3, 7]}

Definice více proměnných v jednom řádku[editovat]

# definice více proměnných najednou
a, b, c = 5, 12, 103 # pořadí přiřazuje proměné její hodnotu
a = b = c = 28    # všechny proměnné mají stejnou hodnotu

Jak pojmenovávat proměnné[editovat]

# názvy proměnných
pocetHodin = 24   # velbloudí notace
pocet_hodin = 24  # hadí notace
number_of_hours =24 # hadí notací anglicky

# příklady různých názvů proměných
num, number = 5, 10         # číslo
i, n, m, iter = 20, 30, 40, 50    # iterace, poradí prvku, někdy se použije také x, y, z 
label = "Python"     # popisek, krýtký text kategorie, názvu
peek = 8         # vrchol, třeba v síťových algoritmech
left, right = 8, 12   # levá a pravá, třeba v síťových algoritmech	
weights = 5.41    # váha, třeba v neurnových síťích
bias = 4.8      # základ, třeba v neurnových sítích
suma = summation = 365  # součet, třeba ve výpočtech
total	= 365       # celkem, podobně jako součet
maxim, minim = 100, 0  # u dolních a horních limitů
value	= 36        # hodnota, u čísel
HOST = "192.168.0.14"  # IP adresa, při navázání spojení se serverem
PORT = 9090       # port, při navázání spojení se serverem
tries = 1        # zkouška, zkoušení, třeba při testování porměnné, kvízech atd.
done = True       # hotovo, testování ve smyčkách (True, False)
guess = "Kol je hvězd ve vesmíru?" # otázka (úkol), třeba v kvízech

Prohození dvou proměnných[editovat]

a = 3
b = 109
print("před prohozením:", a, b)  
a, b = b, a  # prohození
print("po prohození:", a, b)

Výstup:

před prohozením: 3 109
po prohození: 109 3

Zjištění a vypsání typu proměnné[editovat]

a = 3.14   # float
b = "Python" # string
c = ["Banány", "Broskve", "Jablka"]  # list

print("a:", type(a))
print("b:", type(b))
print("c:", type(c))

Výstup:

a: <class 'float'>
b: <class 'str'>
c: <class 'list'>

Definování prázdných proměnných[editovat]

a = int()
b = float()
c = str()
d = list()
e = set()

# nebo
a = 0
b = .0
c = ""
d = []
e = ()

Převod z jednoho datového typu na jiný[editovat]

Čísla na text a text na čísla:

num = 10
text = str(num)    # převod čísla na text
print("text:",type(text), text)

retezec = "10"
cislo = int(retezec) # převod textu na číslo
print("číslo:", type(cislo), cislo)

Výstup:

text: <class 'str'> 10
číslo: <class 'int'> 10


List na množinu a množinu na list:

seznam = ["Python", "Python", "Banány", "Pomeranče", 5, 5, 5]
mnozina = set(seznam)   # převod listu na množinu
print("množina:", type(mnozina), mnozina)

sada = {1, 15, "a", "b", "c"}
novy_seznam = list(sada) # převod množiny na seznam
print("nový seznam:", type(novy_seznam), novy_seznam)

Výstup:

množina: <class 'set'> {'Python', 'Banány', 'Pomeranče', 5}
nový seznam: <class 'list'> [1, 'a', 'b', 'c', 15]