Python/Kenjiro995/Číselné proměnné

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Početní operace[editovat]

x + y   # sčítání
x - y   # odčítání
x * y   # násobení
x / y   # dělení
x // y   # celočíselné dělení
x % y   # dělení se zbytkem
x ** y   # umocňování


x = 20    # vytvoření proměnné x a přiřazení hodnoty 20
y = 5    # vytvoření proměnné y a přiřazení hodnoty 5
x = 10    # změna hodnoty x na 10

print(x, y) # vypíše 10 5

Výstup:

10 5


a = 3
b = 8

print(a)      # výstup: 3
print(a, b)    # výstup: 3 8
print(a + b)    # výstup: 11
print(a, "+", b)  # výstup: 3 + 8
print(a, "+", b, "=", a + b) # výstup 3 + 8 = 11

Výstup:

3
3 8
11
3 + 8
3 + 8 = 11
print(2+3*4)  # -> 14
print((2+3)*4) # -> 20

x = 5
print(3*x**2)  # -> 75
print((3*x)**2) # -> 225

Výstup:

14
20
75
225

Matemtatické funkce[editovat]

abs(x)    # absolutní hodnota x
round(x)   # zaokrouhlená hodnota x (na celé číslo)
round(x, 2)  # zaokrouhlená hodnota x na 2 desetinná místa
min(x, y)   # minimum z x, y
max(x, y, z) # maximum z x, y


print(abs(-9))      # absolutní hodnota -9 je 9
print(round(3.14))    # zaokrouhlení na celé číslo 3.14 je 3
print(round(2.12547, 2)) # zaokrouhlení na 2 desetiná čísla 2.12547 je 2.13
print(min(9,5,12,8,1.8,3,2)) # nejmenším číslem je 1.8
print(max(9,5,12,8,1.8,3,2)) # největším číslem je 12

Výstup:

9
3
2.13
1.8
12

Modul math[editovat]

import math   # vkládá modul math
print(math.pi) # konstatnta pi
print(math.e)  # konstatna přirozený lograritmus e
print(math.tau) # konstatnta tau je kružnice 2n
print("*" * 18)
print(math.radians(30))  # převod 30 stupňů na radiány 0.5235987755982988
print(math.degrees(0.5235987755982988)) # převod radiánů na stupně
print("*" * 18)
print(math.sin(0.5235987755982988)) # sínus zadaný v raidánech
print(math.cos(0.5235987755982988)) # cosínus zadaný v radiánech
print(math.tan(0.5235987755982988)) # tangents zadaný v radiánech
print("*" * 18)
print(math.log(10)) # přirozený logaritmus čísla 10
print(math.log10(10)) # logaritmus o základu 10 čísla 10
print(math.exp(10)) # přirozený logaritmus na destátou

Výstup:

3.141592653589793
2.718281828459045
6.283185307179586
******************
0.5235987755982988
29.999999999999996
******************
0.49999999999999994
0.8660254037844387
0.5773502691896257
******************
2.302585092994046
1.0
22026.465794806718


import math      # vkládá modul math
print(math.pow(2,4)) # odpovídá zápisu 2**4
print(math.sqrt(100)) # druhá odmocnina z čísla 100
print(math.factorial(6)) # faktoriál čísla 6, neboli 6*5*4*3*2*1 = 720
print("*" * 18)
print(math.gcd(30, 12)) # největší společný dělitel čísel 30 a 12 je 6

Výstup:

16.0
10.0
720
******************
6