Pedagogika pro kombinované lyceum/Specifické poruchy učení

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Specifické poruchy učení obecně[editovat]

 • užívaná zkratka SPU
 • aktuální problém současného školství, má je vysoké procento dětské populace (až 10 %)
 • více postihují chlapce
 • velmi důležitá je včasná diagnostika, čím dříve diagnostikováno, tím menší je negativní vliv poruchy na vzdělávání
 • jedinci se SPU netvoří stejnorodou skupinu, jednotlivé projevy se mohou kombinovat
 • SPU jsou často v kombinaci s poruchou chování (obecnější zkratka: SPUCH = specifické poruchy učení a chování)

Jednotlivé poruchy[editovat]

Dyslexie je specifická porucha čtení, projevující se neschopností naučit se číst běžnými výukovými metodami. Dítě má problém zejména v rozlišování tvarově podobných písmen (b-d, s-z, t-j apod.) a zvukově podobných hlásek (a-e-o, b-p). Porucha může postihnout rychlost čtení, správnost čtení a porozumění čtenému textu.

Dysgrafie je specifická porucha grafického projevu. Postihuje celkovou úpravu grafického projevu, písmo je neuspořádané, těžkopádné, neobratné, směšuje psací a tiskací písmo, zaměňuje tvarově podobná písmena, nedodržuje výšku písma. Není schopen se soustředit na obsahovou a gramatickou stránku projevu.

Dyskalkulie specifická porucha matematických schopností. Porucha se týká zvládání základních početních výkonů.

Dysortografie specifická porucha pravopisu. Často spojena s dyslexií. Žák vynechává písmena, komolí slova, nesprávně označuje délky samohlásek, chybuje v měkčení apod.

Dysmúzie specifická porucha postihující schopnost vnímání a reprodukce hudby.

Dyspinxie specifická porucha kreslení, kresba má nízkou úroveň, potíže např. s pochopením perspektivy apod.

Dyspraxie specifická porucha obratnosti (porucha motorické funkce)

Příčiny[editovat]

Existuje řada teorií o možných příčinách vzniku:

 • dispoziční (konstituční příčiny), neurobiologické příčiny (snížený objem mozkové tkáně, odchylky v elektrické aktivitě, lehké dysfunkce atd.)
 • genetické vlivy
 • nepříznivé vlivy prostředí (přemíra podnětů z okolí, mnoho dojmů, velká stimulace oka i ucha, rodinná situace, velké požadavky na dítě, stres, nervozita…)
 • podmínky školního prostředí

SPU(CH) ve škole[editovat]

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.

Problematika školních výkonů žáků se SPU (SPUCH)

Vzdělávání těchto žáků

Reedukace SPU (vytvořit koncepci nápravy, co nejpřesněji diagnostikovat obtíže, nácviky intenzívní a krátké, pravidelná práce, podpůrná opatření ve škole, cvičení smyslů....) Důležité jsou i další okolnosti, vlivy (dostatek pohybu, správná výživa, rytmus, respekt k individuálnímu tempu dítěte….)

LMD/ADHD/ADD[editovat]

 • lehká mozková dysfunkce (LMD)
 • ADHD = Attention Deficit Hyperaktivity Disorder (poruchy pozornosti a hyperaktivita)
 • ADD = Attention Deficit Disorder (poruchy pozornosti)

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.

Leváctví[editovat]

Lateralita souvisí s motorikou, jde o dominanci jedné z mozkových hemisfér

 • lze vyzkoušet i na upřednostňování jednoho z párových orgánů (oko, ucho, noha, ruka, spojené ruce apod.); nevyhraněnost = ambidextrie
 • levorukost by měla být respektována jako osobnostní charakteristika dotyčného jedince
 • rozlišujeme dva základní typy leváků:
  • šikovní, obratní, bez problémů ve vývoji, leváctví v rodině, dominance pravé mozkové hemisféry
  • nešikovní, nerovnoměrnosti ve vývoji, LMD
 • přeučování leváctví může vést k psychickým obtížím, koktavosti, psychomotorickému neklidu, nechuti se učit apod.

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.

Zdroje na webu[editovat]

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.