Pedagogika pro kombinované lyceum/Speciální pedagogika jako věda

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Pojem postižení[editovat]

Za postižené ve smyslu pedagogickém se považují všechny děti, mladí lidé a dospělí, kteří jsou v učení, sociálním chování, v komunikaci a řeči nebo v psychomotrických schopnostech tak omezení, že jejich spoluúčast na životě ve společnosti je podstatně ztížena.

Používané termíny: postižení, handicap, znevýhodnění, poškození, omezení aj.

V pedagogickém kontextu hovoříme o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami (k nim ovšem patří i nadaní žáci).

Druhy postižení[editovat]

 • podle doby vzniku (prenatální, perinatální, postnatální)
 • podle stupně postižení (lehké, střední, těžké postižení)
 • podle druhu postižení (viz jednotlivé pedie)

Výchova a vzdělávání postižených[editovat]

Zde by bylo vhodné ještě doplnit něco o historii péče o postižené (od Sparty po současnost).

Každé dítě má právo vzdělávat se v tzv. hlavním proudu ve spádové škole. Na co má nárok? Kdo tyto nároky (stupeň podpory, podpůrného opatření) určí?

Materiály: Školský zákon, vyhláška 27 – přílohy z výuky

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.

Cíle edukace postižených jsou odvozeny jak z individuálních, tak společenských potřeb. Je třeba vytvořit takové školní prostředí, které by poskytovalo všem žákům stejné šance na dosažení odpovídajícího stupně vzdělání.

Speciální pedagogika[editovat]

Speciální pedagogika (dříve názvy pedopatologie, pedagogika duševně úchylných dětí, nápravná či léčebná pedagogika, defektologie…) je jednou z velmi významných pedagogických disciplín. Orientuje se na rozvoj, péči, výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných osob a výzkumem v oboru. V minulosti byla speciální pedagogika zaměřena jen na problematiku vzdělávání a profesní přípravu, dnes se zabývá problematikou znevýhodněného jedince od narození do stáří. Cílem je maximální rozvoj osobnosti jedince a dosažení maximální úrovně jeho socializace. Trendem je snaha o integraci/inkluzi handicapovaných jedinců do škol i do společnosti.

Zde by bylo vhodné ještě doplnit něco k pohledu léčebné (waldorfské) pedagogiky.

Pojmy, které by měl každý znát:

Klasifikace (podle předmětu péče) – vysvětlit, jakých osob se jednotlivé „pedie“ týkají

 • psychopedie
 • somatopedie
 • logopedie
 • surdopedie
 • oftalmopedie
 • etopedie
 • kombinovaná postižení (jedinci s více vadami)
 • specifické poruchy učení nebo chování

Podmínky integrace/inkluze – příprava a uspořádání školy a třídy, odborná připravenost pedagogů, přijetí spolužáky, příprava kolektivu, systematická spolupráce s rodinou, materiální vybavení, snížení počtu žáků ve třídě, souhlas všech zúčastněných a podpora poradny či SPC.....Specifika vzdělávání jsou dána typem a stupněm postižení.

Zdroje na webu[editovat]

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.