Pedagogika pro kombinované lyceum/Downův syndrom a autismus

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Patří k nejběžnějším poruchám (obě mají prevalenci kolem 1:1000), vhodné jako příklady, v jistém smyslu symptomatické protiklady.

Downův syndrom[editovat]

 • kdysi též „mongolismus“ (podle „šikmých“ očí)
 • Downův syndrom byl popsán roku 1866 anglickým pediatrem Johnem Downem
 • genetické chromozomální onemocnění tzv. trisomie (ztrojení) 21. chromozomu
 • podstatně zvýšené riziko u starších matek nad 35 let
 • trisomika nelze vyléčit, ale souhrn jeho duševních, fyzických a genetických možnosti lze vhodnou a včasnou stimulací a výchovnou péči posunout až na horní mez
 • děti snadno navazují sociální kontakt, pomalu se adaptují na nové prostředí
 • pozornost omezená s tendencí odbíhat. Myšlení nesamostatné, chybí schopnost abstrakce
 • mívají dobrou náladu, jsou euforičtí, egocentričtí, ochotní spolupracovat

Fyziologické zvláštnosti[editovat]

 • typický vzhled: malá hlava, „šikmé“ oči, zavalité tělo, „gotické“ patro, krátké prsty, otevřená ústa, velký jazyk, chybný růst zubů, někteří pouze jedna rýha přes dlaň, hypotonie, malý vzrůst, většinou obezita

Zdravotní problémy[editovat]

 • srdeční vady, problémy se štítnou žlázou a smyslovými vady
 • nedožívají se příliš vysokého věku

Druhy Downova syndromu[editovat]

 • nondisjunkce (prostá trisomie) — nejběžnější forma, 93 % postižených
 • translokace — dědičná forma, 4 % postižených
 • mozaika — mírnější forma, 3 % postižených

Vzdělání a výchova[editovat]

 • nejčastěji je přítomna lehká (IQ mezi 50 a 70 body) nebo střední (IQ mezi 35 a 50 body) mentální retardace
 • na vzdělávání a výchovu proto kladeny obdobné národky jako u jiných mentálních postižení (zejména potřeba stanovení jasných hranic, pravidel, zásad)

Autismus[editovat]

 • je pervazivní vývojová porucha (postihuje všechny oblasti vývoje)
 • užívá se buď v užším smyslu (dětský autismus = Kannerův syndrom), nebo v širším smyslu (též „atypický autismus“, poruchy autistického spektra = PAS)
 • zpravidla se jedná o hluboké a vážné postižení, které se projevuje zejména v oblasti komunikace, sociálního chování a vnímání — často doprovázeno mentální retardací

Příčiny a diagnostika[editovat]

 • mimo jasně vymezené genetické vady (Rettův syndrom, Klinefelterův syndrom) jsou příčiny autistických poruch nejasné
 • mezi možnými příčinami jmenovány genetické vlohy, mozkové abnormality, nemoci matky v těhotenství, perinatální postižení, dětské nemoci, infekční nemoci, metabolické poruchy
 • v některých případech se syndromy objevují po prodělaném infekčním onemocnění či souběžně s projevy metabolické poruchy, ale příčinná souvislost nebyla prokázána
 • atypické chování dítěte bývá někdy (mylně) hodnoceno jako projev snížené inteligence, ale obecně snížená inteligence není primární syndrom
 • pro správnou diagnostiku je potřeba součinnost psychiatra (případně neurologa) a speciálního pedagoga (případně dětského psychologa)

Příznaky[editovat]

Hovoří se o „diagnostické triádě“, tzn. třech základních symptomech:

 1. porucha socializace (neschopnost života ve společnosti) — postižený se neadaptuje na prostředí, ve kterém žije, život kolem něho je pro něho chaos bez pravidel, sám si vytváří pravidla, jejíž logice sociální okolí špatně rozumí; postižený špatně vnímá hranice mezi sebou a světem okolo
 2. porucha komunikace — postižený často (téměř) nemluví; pokud mluví, často se vyskytuje opakování vět či slov, mluvení na neživé věci, neschopnost vedení tematické konverzace; obecně sociální uzavřenost a nezájem o okolí, chybějí tělesné projevy pozitivních emocí (přátelské reakce), mimika obličeje minimální, případně pro okolí „nečitelná“, chybí nebo je narušen oční kontakt (pohled do očí)
 3. stereotypní chování — postižený nesnáší změny, má často úzce zaměřené zájmy o určité předměty či jevy, provozuje opakující se činnosti (zvenčí vypadající jako nesmyslné); bývá abnormální (většinou přecitlivělá) reakce na smyslové podněty, chování impulzivní a sociálně špatně snesitelné (výbuchy vzteku, agrese, sebepoškozování)

Spektrum autistických poruch[editovat]

U různých autorů bývají k autismu, resp. do autistického spektra řazeny různé poruchy. Nikdy nechybí dětský autismus a aspergerův syndrom, naopak nejčastěji vyřazovány jsou poruchy jednoznačně genetické.

Dětský autismus
též Kannerův syndrom; klasická forma, rozvinuty všechny tři symptomy diagnostické triády, vývojová porucha projevující se od prvních let života
Atypický autismus
objevuje se až po dosažení tří let, nenaplňuje všechna tři diagnostická kritéria; většinou bývá velmi výrazný symptom poruchy komunikace, k tomu mentální retardace
Dezintegrační porucha
též Hellerův syndrom; do dvou let normální vývoj, pak rychlá ztráta dovedností, jazyka, změny v chování, ztráta zájmu o okolí, mentální retardace
Aspergerův syndrom
egocentrismus, malá nebo nulová schopnost a snaha kontaktu s vrstevníky, sociální naivita, důsledná pravdomluvnost, šokující poznámky, motorická neobratnost, převážně chlapci, zpravidla vysoké IQ
Landau-Kleffnerův syndrom
ztráta řeči, která byla již dobře vyvinutá, hyperaktivita, agresivita, neklid, epilepsie; jiné autistické rysy (ztráta poznávacích schopností asociabilita) nejsou
Rettův syndrom
genetická porucha, jen u žen, pouze částečné autistické chování, typický je velmi malý rozsah pozornosti a ztráta manuálních dovedností (kroutivé svírání ruky), nadměrné slinění, vyplazování jazyka, nedostatečné žvýkání, malá hlava, téměř vždy těžká mentální retardace
Klinefelterův syndrom
genetická porucha (trisomie pohlavního chromosomu — XXY), pouze u mužů, často protáhlá postava s ženskými rysy; nápadné zvláštnosti v chování (odvrácení se při pozdravu, vyhýbavý pohled), plácání rukama, vzrušené tření rukou, vrzání kloubů, zrychlené dýchání a vzdychání, pochechtávání

Čeho si mohou rodiče všimnout už v raném věku dítěte?[editovat]

 • do 12 měsíců negestikuluje (neukazuje, nemává na rozloučenou)
 • do 16 měsíců neužívá slova
 • do 24 měsíců spontánně neužívá věty
 • ztráta jazykových schopností poté, co se již objevily
 • působí, že žije ve vlastním světě
 • špatný oční kontakt
 • dokáže zcela ignorovat ostatní lidi
 • neumí si hrát s hračkami
 • chodí po špičkách (opakovaně, dlouhodobě)
 • zabývá se určitými věcmi a jednoduchými úkony stále dokola

Zdroje na webu[editovat]

Downův syndrom[editovat]

 • w:en:Down syndrome — článek na anglické wikipedii (podstatně lepší než český, který by případně bylo možno podle anglického vylepšit)
 • DownSyndrom CZ — webové stránky Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z. s., rozsáhlé informace o Downově syndromu a jeho životních, pedagogických a terapeutických souvislostech
 • w:en:Paula Sage — wikipedický článek o Paule Sageové, herečce a aktivistce s Downovým syndromem (en)

Autismus[editovat]

 • w:en:Autism — článek na anglické wikipedii (podstatně lepší než český, který by případně bylo možno podle anglického vylepšit)
 • Jana Pejčochová: Poruchy autistického spektra — heslovitá prezentace, přehled
 • AutismPort — webová stránka nevládní neziskové organizace NAUTIS (Národní ústav pro autismus, z.ú.), obsahující obšírné informace o autismu a poruchách autistického spektra, možnostech podpory apod., zaměřená zejména na rodiče dětí s autismem