Přírodopis (ZŠ)

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Přírodopis

Nacházíte se na základní stránce přírodopisu pro základní školy na české Wikiverzitě. Tematické okruhy zde uvedené jsou doporučené jako osnovy pro 6. - 9. ročník základních škol podle Národního ústavu pro vzdělávání, resp. Vzdělávacího programu Základní škola. Další materiály pro základní školu najdete na portálu Základní škola.

Okruhy pro 6. ročník[editovat]

 • Země a život
  • Různé názory lidí na vznik života.
  • Vznik atmosféry, hydrosféry.
  • Slunce - zdroj energie pro život (světlo, teplo).
  • Vznik prvních buněk a podmínky jejich života.
  • Fotosyntéza (elementární princip).
  • Ozonosféra a její význam pro život.
 • Jednobuněčné organismy
  • Bakterie, jejich vývoj a význam.
  • Tlení, hnití jako následky činností bakterií a hub.
  • Půdní, hnilobné bakterie jako příklady reducentů, soužití bakterií ve střevech savců a kořenech rostlin (bobovité), choroboplodné bakterie - příklad cizopasníků.
  • Význam hygieny.
  • Rostlinné části planktonu jako zdroje potravy jiných organismů.
  • Krásnoočko (fotosyntéza, dýchání, dělení); princip výživy (s fotosyntézou i bez ní).
  • Pojem producent.
  • Kolonie - možný přechod k mnohobuněčným živočichům (např. váleč).
  • Poznávání přírody (lupa, mikroskop).
  • Zrněnka jako příklad rostlinné buňky (stavba), základní projevy života a jejich realizace v buňce (přijímání potravy a její přeměna, dýchání, rozmnožování).
  • Nálevníci, jejich srovnávání s rostlinnou buňkou.
  • Trepka (pohyb, rozmnožování).
  • Pojem konzument.
  • Měňavka, živočišná část planktonu.
  • Potravní pyramidy.
  • Kvasinky a jejich význam (pečivo, víno).
 • Mnohobuněčné organismy
  • Mnohobuněčné řasy (šroubatka).
  • Postupný vznik přirozených ekosystémů (moře, řeky).
  • Plíseň hlavičková.
  • Vybraný zástupce hub (výživa, stavba těla, rozmnožování); naše běžné houby, jejich význam a prostředí (les, travní společenstva, lidská sídliště).
  • Soužití houby s řasou - lišejníky.
  • Stavba stélky.
  • Predátor nezmar hnědý (stavba těla - láčka jako příklad orgánu), pučení, nervová soustava.
  • Mořští žahavci (sasanky, medusy).
  • Vnitřní cizopasník (tasemnice), možnosti nákazy, hostitel.
  • Vnější cizopasník (pijavka).
  • Reducenti (nítěnka, žížala - stavba těla, tkáň, orgán, orgánová soustava).
  • Kroužkovci.
  • Zástupci našich měkkýšů - stavba těla a orgánové soustavy; pohyby, dýchání, přijímání potravy, ulity, lastury; Mořští měkkýši (plži, mlži, hlavonožci).
  • Trilobiti; zkameněliny a jejich význam.
  • Členovci (vnější kostra, článkovité končetiny).
  • Druh, rod, třída, kmen.
  • Potravní řetězce a potravní pyramidy ve vodním ekosystému.
  • Naši raci.
  • Přechod korýšů na souš (stinky, svinky).
  • Pavouci (stavba těla, mimotělní trávení, projevy života).
  • Sekáči, roztoči.
  • Různost způsobů výživy členovců, (přizpůsobení pohybu, přijímání potravy); dýchací soustava, rozmnožování, orientace v prostředí, obranné mechanismy.
  • Škůdci a otázka "škodlivosti a užitečnosti"; biologická rovnováha, biologické postupy proti škůdcům.
  • Životní prostředí hmyzu (přizpůsobivost a obrovská rozmnožovací schopnost).
  • Užitkové a chráněné druhy hmyzu.
  • Necitlivé zásahy člověka do přírody a jejich vliv na hmyz.


Okruhy pro 7. ročník[editovat]

 • Vyšší rostliny
  • Přechod rostlin na souš.
  • Stavba těl mechů (lodyžka s lístky, příchytná vlákna) a jejich funkce (získávání živin a vody, dýchání).
  • Rozmnožování a význam mechů (výtrusy, zadržování vody, obrana před erozí půdy, zvlhčování vzduchu).
  • Pravěké kapradiny (prvohorní lesy, ekosystém). Dnešní kapradiny (stavba těla, výtrusnice, výtrusy)
  • Pletiva, orgány, dřevní a lýková část cévních svazků.
  • Plavuně (stavba těla); chráněné rostliny..
 • První skupiny strunatců
  • Původ názvu strunatci, obratlovci.
  • Stavba těla ryb (kostra, tkáň, orgán, orgánová soustava) a jejich přizpůsobení prostředí; život, ryb, jejich vývin, rozmnožování.
  • Naše nejběžnější ryby.
  • Čistota vod.
  • Přizpůsobení obojživelníků prostředí, stavba jejich těla, ochrana.
  • Stavba těla a třídění plazů, jejich přizpůsobení prostředí.
  • První pomoc při uštknutí hadem.
 • Nahosemenné rostliny
  • Současné nahosemenné rostliny (stavba těla).
  • Kořen, jeho stavba a význam.
  • Opylení (pyl), oplození, semeno.
  • Přehled našich běžných jehličnanů (např. borovice lesní, smrk ztepilý, jedle bělokorá, modřín opadavý, borovice černá, vejmutovka, jalovec obecný, zerav západní).
  • Les, jeho význam a ochrana.
  • Ekosystém - společenstvo.
 • Krytosemenné rostliny
  • Základní orgány rostlin.
  • Kořen, jeho tvary a druhy.
  • Stonek (rozlišení, oddenek, odlišná stavba stonků, růst).
  • List - stavba, tvary, funkce; fotosyntéza, dýchání.
  • Rozmnožování rostlin, semena a plody.
  • Květy jako přeměněné listy (stavba květů s okvětím, kališními a korunními lístky).
  • Pojem krytosemenná rostlina.
  • Opylení, oplození, semeno, plod.
  • Rostliny jednoděložné, dvouděložné, jednodomé, dvoudomé (rozdíly).
  • Rostliny v dosud známých ekosystémech a jejich přizpůsobení prostředí.
  • Třídění rostlin, doplnění pojmu čeleď.
  • Příklady některých čeledí, v nich vybraných druhů rostlin. (např. pryskyřníkovité, hvězdnicovité, růžovité, brukvovité, miříkovité, lilkovité, bobovité, vrbovité, břízovité, lipnicovité, amarylkovité).
  • Hospodářsky důležité rostliny (např. obilniny, lilek brambor, řepka olejka, ovocné dřeviny).
  • Ochrana přírody, botanické a zoologické zahrady.
  • Přírodní parky a další chráněná území v České republice.
 • Ptáci
  • První ptáci (Archeopteryx) - ilustrace.
  • Stavba ptačích těl, život ptáků, (potrava, výchova mláďat, přizpůsobení prostředí).
  • Škodlivé látky.
  • Chování ptáků jako příklad etologie (orientace v prostředí, potravní chování, komunikace, sociální chování, ptačí tahy).
  • Biologická rovnováha.
  • Život a význam některých druhů ptáků (např. labuť velká, racek chechtavý, čáp bílý, skřivan polní havran polní, konipas luční, výr velký, jestřáb lesní, strakapoud velký, kavka obecná, vrabec domácí, holub).
  • Řády ptáků (diakritické znaky).


Okruhy pro 8. - 9. ročník[editovat]

 • Savci
  • Čtvrtohorní savci v krajině.
  • Vývoj savců od druhohor (na přehledu).
  • Přizpůsobení savců prostředí, získávání potravy, vzájemné vztahy.
  • Stavba kostry a vnitřních orgánů savců na příkladu některého zástupce.
  • Kriticky ohrožené druhy (např. panda velká, šimpanz, gorila, plejtvákovec obrovský, bobr evropský, sysel obecný, vlk).
  • Savci žijící u nás (vody, lesy, travní společenstva) s důrazem na region.
  • Savci jednotlivých světových biomů (tropický deštný les, savana a step, poušť a polopoušť, lesy mírného pásu, tajga a tundra), včetně některých tam rostoucích rostlin.
 • Člověk
  • Názory na vznik člověka (stvoření - vývoj).
  • Živočišný předchůdce, australopiték, člověk zručný, člověk vzpřímený, člověk rozumný (pračlověk), člověk rozumný (předvěký, současný).
 • Stavba těla a funkce jednotlivých orgánů člověka
  • Opěrná a pohybová soustava (stavba a funkce) – předlékařská první pomoc při zlomeninách a dalších poraněních, péče o zdravou kostru a svaly.
  • Oběhová soustava (stavba a funkce) - imunita, transfuze, civilizační vlivy, prevence a první pomoc při zástavě srdce.
  • Dýchací soustava (stavba a význam).
  • Umělé dýchání při zástavě dechu.
  • Emise, imise, kyselé deště.
  • Trávicí soustava, přeměna látek a energií, racionální výživa, zdravý životní styl.
  • Vylučovací a rozmnožovací soustava (stavba a funkce); odpovědné rodičovství, nebezpečí pohlavních chorob a AIDS.
  • Kůže, nebezpečí poškození.
  • Řídící soustavy (stavba a funkce); hormony, nervová soustava.
  • Žlázy s vnitřním vyměšováním, mozek, smyslové orgány, vyšší nervová činnost.
 • Poškození lidského organismu
  • Nemoc, přenos a vstupní brány nemoci, nakažlivé nemoci, epidemie, karanténa, prevence.
  • Vlivy kouření, drog, přepínání, stresu na lidský organismus.
  • Duševní hygiena.
  • Úrazy a první pomoc.
 • Lidská populace
  • Zvyšování počtu lidí a jeho důsledky, rovnost lidských ras.
  • Závislost člověka na přírodě a ostatních lidech (potravní a surovinové zdroje, vzduch, voda, dělba práce).
  • Nutnost ochrany životního prostředí.
 • Rozmnožování organismů
  • Zachování rodu, pohlavní a nepohlavní rozmnožování (shrnutí).
  • Fyziologie rozmnožování (chromozómy, dělení buněčného jádra).
  • Geny, genetika.
  • Proměnlivost a dědičnost.
  • Šlechtitelství a chovatelství.
  • Pohlavní aktivita a etologie živočichů.
 • Země - naše planeta
  • Zrození planety Země (stavba, vývoj).
  • Vznik života, vývoj organismů (např. srovnávací anatomie) - shrnutí.
  • Geologické éry, geologické vědy.
  • Neživé faktory životního prostředí (teplota, světlo, voda, pohyb prvků v přírodě).
  • Nerosty (fyzikální a chemické vlastnosti, třídění).
  • Vnitřní a vnější geologické děje; sopečná činnost, vyvřelé horniny; zvětrávání, usazené horniny, přeměněné horniny.
  • Vzájemná propojenost; vlivy zemské tíže, vody a organismů na horniny a nerosty; chemické zvětrávání (krasové jevy).
  • Pedologie (vznik, typy a význam půd a půdních organismů).
  • Pohyby kontinentů (vznik a zánik zemské kůry, zemětřesení, zlomy, vrásnění, poklesy).
  • Geologická stavba České republiky (Český masiv, Karpatská soustava), suroviny (výzkum a těžba), ekologické důsledky těžby.
 • Změny životních společenstev, rušivý vliv člověka
  • Přirozené změny v přírodě a změny vyvolané člověkem.
  • Příčiny zhoršování životního prostředí, prohřešky člověka (odlesňování a eroze, znečišťování ovzduší, vody, nežádoucí přetváření krajiny, unáhlená urbanizace).
  • Ekologické katastrofy a jejich předcházení.
  • Možnosti zastavení negativního narušování a zlepšení současného stavu životního prostředí.


Zdroje[editovat]

 • Národní ústav pro vzdělávání. Vzdělávací program Základní škola. Vzdělávací program Základní škola. Dostupné online [cit. 2015-05-06].