Přeskočit na obsah

Nový zákon 1568/Zj21.v

Z Wikiverzity
[1] A Widěl ſem nebe nowé a zemi nowau:
Nebo prwnj nebe a prwnj země pominula / a moře giž nenj.

[2] A Já Jan widěl ſem měſto ſwaté Geruzalém nowý
sſtupugjcý od Boha snebe / připrawený
gako newěſtu okráſſlenau můži ſwému.

[3] Y ſlyſſel ſem hlas weliký snebe řkaucý
Ay ſtánek Božj slidmi /
a bydlitiť bude snimi:
a oni budau lid geho /
a on Bůh snimi bude,
[gſa] gegich Bohem.

[4] A ſetřeť Bůh wſſelikau ſlzu s očj gegich:
a ſmrti giž wjce nebude /
ani kwjlenj /
ani křiku /
ani boleſti bude wjce:
nebo prwnj wěcy pominuly.

[5] Y řekl ten kterýž ſeděl na trůnu
Ay nowé činjm wſſecko.
Y řekl mi / Napiš[to] /
Neboť ſau tato ſlowa wěrná a prawá.

[6] Y dj mi /
Giž ſe ſtalo.
Jáť ſem Alffa y Oméga /
počátek y konec:
Jáť žjzniwému dám z ſtudnice wody žiwé, darmo.

[7] Kdož ſwjtězý,
obdržjť dědičně wſſecko /
a buduť gemu Bohem /
a on mi bude ſynem.

[8] Straſſliwým pak a newěrným, a ohyzdným,
a wražedlnjkům, a ſmilnjkům, a čaroděgnjkům,
a modlářům
y wſſechněm lhářům,
[připrawen geſt] djl gegich / wgezeře
kteréž hořj ohněm a ſyrau:
genž geſt ſmrt druhá.

[9] Y přiſſel kemně geden zſedmi Andělů /
kteřjž měli ſedm koffljkůwplných ſedmi ran neypoſledněgſſjch /
a mluwil ſe mnau řka /
Poď vkážiť newěſtu / manželku Beránkowu.

[10] Y wneſl mne wduchu nahůru welikau a wyſokau /
a vkázal mi měſto weliké / ten Swatý Geruzalém
sſtupugjcý snebe od Boha /

[11] magjcý ſláwu Božj
gehožto ſwětloſť podobná k kameni neydražſſjmu /
gako k kameni Jaſpidu /
kterýžby byl ſpůſobu křiſſtálowého.

[12] A mělo zed welikau a wyſokau /
wnjž bylo dwanácte bran:
a natěch branách dwanácte Andělů /
a gména napſaná,
kterážto ſau gména dwanáctera pokolenj ſynů Izrahelſkých.

[13] Od wýchodu [ſlunce] brány tři:
od půlnoci brány tři:
od poledne brány tři:
od západu brány tři.

[14] A zed měſta měla základů dwanácte /
a nanich gména dwanácti Apoſſtolů
Beránkowých.

[15] A ten kterýž mluwil ſemnau
měl třtinu zlattau,
aby změřil měſto, y brány geho, y zed geho.

[16] A položenj měſta toho čtwerhrané geſt:
gehož dlauhoſt tak weliká geſt gako y ſſirokoſt.
Y změřil to měſto třtinau,
[a wyměřil] dwanácte tiſýců honůw:
dlauhoſt pak geho y ſſirokoſt y wyſokoſt
gednoſtejná geſt.

[17] Y změřil zed geho,
[a naměřil] Sto čtyřidceti a čtyři loktů /
měrau člowěka:
kteráž geſt [též mjra] Anděla.

[18] A bylo ſtawenj zdi geho Jaſpiſ:
měſto pak ſamo zlatto čiſté /
podobné ſklu čiſtému:

[19] A základowé zdi měſtſké
wſſelikým kamenem drahým ozdobeni byli.
Základ prwnj [byl] Jaſpis /
druhý Zaffir /
třetj Kalcedon /
čtwrtý Smaraġd /

[20] Pátý Sardonyx /
ſſeſtý Sardyus
ſedmý Chryzolit /
oſmý Beryllus /
dewátý Topazyon /
deſátý Chryzoprasſus /
gedenáctý Hiacynkt /
dwanáctý Ametyſt.

[21] Dwanácte pak bran /
dwanácte perel [geſt]:
a gednakaždá brána byla zgednékaždé perly:
a rynk měſta, zlatto čiſté /
gako ſklo kteréž ſe naſkrze prohlédnauti může.

[22] Ale Chrámu ſem wněm newiděl:
nebo Pán Bůh wſſemohaucý
chrám geho geſt, a Beránek.

[23] A to měſto nepotřebuge ſlunce
ani měſýce aby ſwjtili wněm:
nebo ſláwa Božj oſwjtila ge
a lucerna geho geſt Beránek.

[24] A národowé lidj k ſpaſenj přiſſlých wſwětle geho procházeti ſe budau /
a Králowé zemſſtj přeneſau ſláwu a čeſt ſwau doněho:

[25] a brány geho nebudau zawjrány wedne,
a nocyť tam nebude /

[26] a ſneſau doněho ſláwu a čeſt národů:

[27] a newegdeť doněho nic poſſkwrňugjcýho /
a nebo půſobjcýho ohyzdnoſt a lež /
než toliko ti kteřjž napſáni ſau wknihách žiwota beránkowa.