Management/Způsoby řízení

Z Wikiverzity

Tato stránka je určena pro shromažďování wikiverzitních i externích zdrojů o tématu „Management/Způsoby řízení“, využitelných pro vzdělávání a výzkum.

… V obecném smyslu rozumíme řízením usměrňování procesů nebo činností, které probíhají v určitém dynamickém souboru vzájemně nějak spojených prvků; tento soubor nazvěme systém. Takovým systémem může být například obráběcí stroj řízený počítačem, tentýž obráběcí stroj řízený přímo člověkem, ale také skupina lidí směřující ke splnění nějakého úkolu.
Základy obecného managementu,str. 7 ,kolektiv autorů, rok 2006, Univerzita Palackého v Olomouci - pedagogická fakulta

Způsoby řízení[editovat]

Instrukční forma řízení[editovat]

 • Přikazování (instruování) - Lidem nezralým, kteří si nevědí rady, zapracovávají se do úkolu, je třeba přikazovat - vést krok za krokem, přesně určovat, co a jak se bude dělat a neustále na jejich práci dohlížet. Přikazovací funkce pomáhají firmě plnit vytyčené cíle, být produktivní a rentabilní. Zaměstnancům umožňují držet se určitých pravidel a pokynů. Nezbytnou součástí přikazování je uplatňování moci.

Svobodná forma řízení[editovat]

 • Delegování - Předání úkolů nebo jeho částí včetně pravomocí zaměstnanci. Spolu s úkoly se předávají i některé pravomoci. Klíčové pravomoci si zadavatel ponechává sám. Rozdělení pravomocí je třeba důkladně vysvětlit všem delegovaným účastníkům.
 • Koučování - Ponechává podřízenému velkou míru samostatnosti a volnosti, přičemž podřízeného ovlivňuje správnými otázkami, ty mají vliv na sebe-učení a sebezdokonalování podřízeného.


Podpůrná forma řízení[editovat]

 • Informování - Podávání informací zaměstnancům slouží jako informační podpora pro podřízené.
 • Vysvětlování - Podává výklad, vysvětluje (objasňuje).
 • Přesvědčování - Nejde pouze i předání informací, ale o ovlivnění postojů, názorů nebo motivů.
 • Motivování - Vytváření hnacího pohonu činností podřízených, jenž je nutí vykonávat danou činnost a vykonávat ji efektivně.
 • Kontrolování - Zjišťování stavu činností během prací, aby tak bylo zajištěno průběžné plnění činností a bylo možné včas na problémy reagovat.
 • Zpětná vazba - Požadování odezvy, reakce podřízených na stimuly nadřízeného. Slouží jako nástroj kontroly nebo zjištění pochopení informací, vysvětlování či přesvědčování atd.

Řídící úkoly a situace[editovat]

Řídící činnost manažerů je v soudobé manažerské teorii chápána jako konkrétní postup manažerů při vykonávání manažerských funkcí, zastávání manažerských rolí, plnění řídicích úkolů a zvládaná řídicích situací. Na počátku plnění řídícího úkolu i zvládání nastalé situace se manažer jako řídicí subjekt ocitá v úkolové situaci. To znamená, že v souladu s vyššími řídicími akty (rozhodnutími, příkazy a pokyny svých nadřízených),organizačními normami a standardními operačními pravidly (předepsanými pracovními a technologickými postupy) je pověřen určitým posláním, nebo je mu uložen určitý úkol (zadání), anebo že nastala provozní situace, z niž vyplývá, že jako manažer má povinnost ji zvládnout.

Pověření manažera[editovat]

 • Zadání
 • Cíle
 • Pravomoci
 • Zodpovědnost