Litevština/Přízvukování sloves

Z Wikiverzity
Tato stránka není ještě hotová.
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je samostatný projekt
{cs}
Příslušnost: skupinová

Na této stránce se snažíme přehledně shromáždit pravidla přízvukování litevských slovesných tvarů.

Tvary přítomného a jednoduchého minulého času[editovat]

přízvukování nejběžnějších sloves
infinitiv přítomný čas minulý čas
1. os. j. č. 3. os. 1. os. j. č. 3. os.
darýti daraũ dãro dariaũ dãrė
dìrbti dìrbu dìrba dìrbau dìrbo
galė́ti galiù gãli galė́jau galė́jo
negalė́ti negaliù negãli negalė́jau negalė́jo
gyvénti gyvenù gyvẽna gyvenaũ gyvẽno
jaũsti jaučiù jaũčia jaučiaũ jaũtė
kalbė́ti kalbù kal̃ba kalbė́jau kalbė́jo
nekalbė́ti nèkalbu nèkalba nekalbė́jau nekalbė́jo
kirčiúoti kirčiúoju kirčiúoja kirčiavaũ kirčiãvo
léisti léidžiu léidžia léidau léido
lìkti liekù liẽka likaũ lìko
manýti manaũ mãno maniaũ mãnė
matýti mataũ mãto mačiaũ mãtė
mylė́ti mýliu mýli mylė́jau mylė́jo
norė́ti nóriu nóri norė́jau norė́jo
pir̃kti perkù per̃ka pirkaũ pir̃ko
sakýti sakaũ sãko sakiaũ sãkė
supràsti suprantù suprañta suprataũ suprãto
šaũkti šaukiù šaũkia šaukiaũ šaũkė
tàpti tampù tam̃pa tapaũ tãpo
tar̃ti tariù tãria tariaũ tãrė
tę̃sti tęsiù tę̃sia tęsiaũ tę̃sė
tikė́ti tikiù tìki tikė́jau tikė́jo
netikė́ti nètikiu nètiki netikė́jau netikė́jo
turė́ti turiù tùri turė́jau turė́jo
neturė́ti neturiù netùri neturė́jau neturė́jo

Ve tvarech přítomného času a jednoduchého minulého času platí, že:

 • Ve tvarech 1. a 2. osoby jednotného čísla je přízvuk vždy stejného druhu a na stejné slabice.
 • Ve tvarech 1. a 2. osoby množného čísla a 3. osoby je přízvuk vždy stejného druhu a na stejné slabice, a to vždy na slabice kmene (nikdy na koncovce).
 • Tvar zvratný má přízvuk na stejné slabice jako odpovídající tvar prostý.

Litevská slovesa se tak vzhledem k tvarům přítomného a jednoduchého minulého času dělí do čtyř typů:

 1. Slovesa, která mají ve všech tvarech stejný přízvuk na téže slabice kmene. Z nejběžnějších sloves sem patří například: dìrbti, mylė́ti
    sg. pl.
  1. dìrbu dìrbame
  2. dìrbi dìrbate
  3. dìrba dìrba
    sg. pl.
  1. dìrbau dìrbome
  2. dìrbai dìrbote
  3. dìrbo dìrbo
 2. Slovesa, která mají v přítomném i minulém čase v 1. a 2. osobě množného čísla a ve 3. osobě stejný přízvuk na téže slabice kmene, zatímco v 1. a 2. osobě jednotného čísla na koncovce. Z nejběžnějších sloves sem patří například: sakýti, supràsti
 3. Slovesa, která mají v přítomném čase ve všech osobách stejný přízvuk na téže slabice kmene, avšak v minulém čase v 1. a 2. osobě množného čísla a ve 3. osobě stejný přízvuk na téže slabice kmene, zatímco v 1. a 2. osobě jednotného čísla na koncovce. Z nejběžnějších sloves sem patří například: kirčiúoti
 4. Slovesa, která mají v přítomném čase v 1. a 2. osobě množného čísla a ve 3. osobě stejný přízvuk na téže slabice kmene, zatímco v 1. a 2. osobě jednotného čísla na koncovce, avšak v minulém čase ve všech osobách stejný přízvuk na téže slabice kmene. Z nejběžnějších sloves sem patří například: galė́ti, tikė́ti
    sg. pl.
  1. tikiù tìkime
  2. tikì tìkite
  3. tìki tìki
    sg. pl.
  1. tikė́jau tikė́jome
  2. tikė́jai tikė́jote
  3. tikė́jo tikė́jo

Je-li přízvuk na koncovce, pak je u koncovek -(i)u a -i krátký, u koncovek -(i)au, -ai, -ei stoupavý, u zvratných koncovek klesavý.

Zde by bylo vhodné ještě doplnit příkladové tabulky pro všechny zmíněné případy (jako je výše dirbti a tikėti).

Tvary budoucího času[editovat]

Tvary budoucího času mají přízvuk na stejné slabice jako infinitiv. Je to rovněž přízvuk stejného druhu jako přízvuk infinitivu, jen klesavý přízvuk se ve 3. osobě mění na stoupavý. U několika málo sloves dochází ve 3. osobě ke zkrácení kmenové samohlásky, pročež se přízvuk mění na krátký.

Zde by bylo vhodné ještě doplnit příkladovou tabulku tvoření budoucího času bez zkrácení ve 3. osobě a se zkrácením ve 3. osobě.

Tvary minulého času opakovacího a podmiňovacího způsobu[editovat]

Tvary minulého času opakovacího a podmiňovacího způsobu mají přízvuk téhož druhu a na stejné slabice jako infinitiv.

Zde by bylo vhodné ještě doplnit příkladovou tabulku pro obojí.

Tvary rozkazovacího způsobu[editovat]

Zde by bylo vhodné ještě doplnit popis přízvukování rozkazovacího způsobu a příkladovou tabulku.

Příčestí[editovat]

Zde by bylo vhodné ještě doplnit popis přízvukování příčestí a složených tvarů.

Slovesa s předponami[editovat]

Zde by bylo vhodné ještě doplnit popis přízvukování sloves s předponami.

Odvozená slovesa[editovat]

Přízvukování sloves odvozených příponami (-enti, -inėti, -telėti, -inti, -yti, -(i)oti, -auti, -ėti, -uoti) je pravidelné, resp. pro každou příponu se vyskytují nejvýše dva různé způsoby přízvukování slovesa touto příponou odvozeného a jeden z těchto způsobů výrazně převažuje.

Slovesa odvozená příponou -enti[editovat]

Všechna slovesa odvozená příponou -enti nesou klesavý přízvuk na odvozovací příponě a přesunují jej v 1. a 2. osobě jednotného čísla, tedy přízvukují se podle následujícího vzoru:

infinitiv přítomný čas minulý čas
1. os. j. č. 3. os. 1. os. j. č. 3. os.
-énti -enù -éna -enaũ -ẽno

Slovesa odvozená příponou -inėti[editovat]

Všechna slovesa odvozená příponou -inėti nesou klesavý přízvuk na odvozovací příponě a nepřesunují jej, tedy přízvukují se podle následujícího vzoru:

infinitiv přítomný čas minulý čas
1. os. j. č. 3. os. 1. os. j. č. 3. os.
-inė́ti -inė́ju -inė́ja -inė́jau -inė́jo

Slovesa odvozená příponou -telėti[editovat]

Všechna slovesa odvozená příponou -telėti nesou přízvuk na kmeni či na předponě a zachovávají ve všech tvarech jeho typ a polohu. Odvozovací přípona je vždy nepřízvučná, tedy přízvukuje se podle následujícího vzoru:

infinitiv přítomný čas minulý čas
1. os. j. č. 3. os. 1. os. j. č. 3. os.
-telėti -telėju -telėja -telėjau -telėjo

Slovesa odvozená příponou -inti[editovat]

Velká většina (87 %) sloves odvozených příponou -inti nese přízvuk na kmeni či na předponě a zachovává ve všech tvarech jeho typ a polohu. Odvozovací přípona je pak nepřízvučná, tedy přízvukuje se podle následujícího vzoru:

infinitiv přítomný čas minulý čas
1. os. j. č. 3. os. 1. os. j. č. 3. os.
-inti -inu -ina -inau -ino

Zbylá slovesa mají klesavý přízvuk na příponě a přesunují jej na koncovku v 1. a 2. osobě jednotného čísla přítomného i minulého času, tedy přízvukují podle následujícího vzoru:

infinitiv přítomný čas minulý čas
1. os. j. č. 3. os. 1. os. j. č. 3. os.
-ìnti -inù -ìna -inaũ -ìno

Slovesa odvozená příponou -yti[editovat]

Výrazná většina (77 %) sloves odvozených příponou -yti nese přízvuk na kmeni či na předponě a zachovává ve všech tvarech jeho typ a polohu. Odvozovací přípona je pak nepřízvučná, tedy přízvukuje se podle následujícího vzoru:

infinitiv přítomný čas minulý čas
1. os. j. č. 3. os. 1. os. j. č. 3. os.
-yti -iju -ija -ijau -ijo

Zbylá slovesa mají klesavý přízvuk na příponě a přesunují jej na koncovku v 1. a 2. osobě jednotného čísla přítomného i minulého času, tedy přízvukují podle následujícího vzoru:

infinitiv přítomný čas minulý čas
1. os. j. č. 3. os. 1. os. j. č. 3. os.
-ýti -ijù -ìja -ijaũ -ìjo

Slovesa odvozená příponou -(i)oti[editovat]

Většina sloves odvozených příponou -(i)oti (79 % v případě tvrdého -oti, 65 % v případě měkkého -ioti) má klesavý přízvuk na příponě, a tento přízvuk zachovává ve všech tvarech, tedy přízvukuje se podle následujícího vzoru:

infinitiv přítomný čas minulý čas
1. os. j. č. 3. os. 1. os. j. č. 3. os.
-óti -óju -ója -ójau -ójo

Zbylá slovesa mají přízvuk na kořeni nebo na předponě a zachovávají jeho typ a polohu ve všech tvarech, tedy přízvukují se podle následujícího vzoru:

infinitiv přítomný čas minulý čas
1. os. j. č. 3. os. 1. os. j. č. 3. os.
-oti -oju -oja -ojau -ojo

Slovesa odvozená příponou -auti[editovat]

Výrazná většina sloves odvozených příponou -auti (80 %) má klesavý přízvuk na příponě a tento přízvuk v přítomném čase zachovává a v minulém čase v 1. a 2. osobě přesouvá na koncovku a ve zbylých tvarech mění ve stoupavý, tedy přízvukuje se podle následujícího vzoru:

infinitiv přítomný čas minulý čas
1. os. j. č. 3. os. 1. os. j. č. 3. os.
-áuti -áuju -áuja -avaũ -ãvo

Zbylá slovesa mají přízvuk na kořeni nebo na předponě a zachovávají jeho typ a polohu ve všech tvarech, tedy přízvukují se podle následujícího vzoru:

infinitiv přítomný čas minulý čas
1. os. j. č. 3. os. 1. os. j. č. 3. os.
-auti -auju -auja -avau -avo

Slovesa odvozená příponou -ėti[editovat]

Velká většina sloves odvozených příponou -ėti (88 %) má klesavý přízvuk na příponě, a tento přízvuk zachovává ve všech tvarech, tedy přízvukuje se podle následujícího vzoru:

infinitiv přítomný čas minulý čas
1. os. j. č. 3. os. 1. os. j. č. 3. os.
-ė́ti -ė́ju -ė́ja -ė́jau -ė́jo

Zbylá slovesa mají přízvuk na kořeni nebo na předponě a zachovávají jeho typ a polohu ve všech tvarech, tedy přízvukují se podle následujícího vzoru:

infinitiv přítomný čas minulý čas
1. os. j. č. 3. os. 1. os. j. č. 3. os.
-ėti -ėju -ėja -ėjau -ėjo

Slovesa odvozená příponou -uoti[editovat]

Drtivá většina sloves odvozených příponou -uoti (96 %) má klesavý přízvuk na příponě a tento přízvuk v přítomném čase zachovává a v minulém čase v 1. a 3. osobě přesouvá na koncovku a ve zbylých tvarech mění ve stoupavý, tedy přízvukuje se podle následujícího vzoru:

infinitiv přítomný čas minulý čas
1. os. j. č. 3. os. 1. os. j. č. 3. os.
-úoti -úoju -úoja -avaũ -ãvo

Zbylá slovesa mají přízvuk na kořeni nebo na předponě a zachovávají jeho typ a polohu ve všech tvarech, tedy přízvukují se podle následujícího vzoru:

infinitiv přítomný čas minulý čas
1. os. j. č. 3. os. 1. os. j. č. 3. os.
-uoti -uoju -uoja -avau -avo

Odkazy[editovat]