Informace, média a knižní kultura/Sociologický výzkum 1: Sociologické metody/5. lekce

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová
Tato stránka není ještě hotová.

Pokračování[editovat]

VÝZNAM A DEFINICE POJMŮ[editovat]

 • typy pojmů
  • nominální - dán soustavou měření
  • generické - založený na procesu vzniku
  • operacionální - nepřímé měření (např. inteligence je to co měří testy inteligence)
 • pojmy musí umožňovat klasifikaci
  • nutno určit rozsah pojmu, ale i hranice, tzn. definice se nesmí překrývat
  • pojmy by měly zasáhnout veškeré spektrum možností
 • fuzzy
  • prvek někdy spadá do obou podmnožin
 • TEORIE A EMPIRIE (=zkušenost)
  • empirie je podmínka poznání
  • předmět pozorování
   • konkrétní lidi
   • vztahy mezi lidmi
    • potřeba odhalovat náročněji
    • možné pozorovat v projevech
    • institucionální vyjádření (např. snubní prstýnek) = empirický příznak
  • činnosti
   • když jde někdo do kostela, tak nemusí jít na mši, ale očíhnout si co ukrást
  • výsledky činností
  • verbální chování, reflexe
 • forma pozorování
  • přímé
  • nepřímé
  • experimentální
 • empirická tvrzení
  • využití empirických pojmů, kdykoliv ověřitelné
  • např. ženy mají více vlasů, než muži na jednotku plochy - dá se ověřit
  • problém je, že je možné hromadit poznatky, mezi kterými není vztah
   • kdyby martan pozorval lidi, viděl by dvojnožce jdoucí se čtvernožcem, ale nevěděl by kdo je řídící jednotka
   • viděl by člověka v jednom autě a více lidí ve větším vozidle
   • ale neviděl by vztahy a důvody
   • je potřeba sbírat data a vědět k čemu ta realita je
   • proto se opíráme o nějakou teorii ("teoretická východiska")
  • proces abstrakce
   • je potřeba odvodot to co je podstatné
   • jak se to pozná?
  • to co je časté, nemusí být důležité
  • společné?
  • strukturální -
 • Teoretická tvrzení
  • idealizované kategorie, kde se pracuje s abstrakcemi
  • u hypotézy je potřeba být schopen vše definovat
  • výroky lze ověřovat, komplikovaným šetřením, z čehož poskládám podklady a budu moc z toho přijmout závěr o platnosti/neplatnosti daného tvrzení
  • operacionalizace - převedu si konkrténí věci na nějaké abstraktní znalosti?
  • je nesmysl investovat prachy do nějakého výrobku, který je v praxi neprodejný
   • byť teorii může ověřovat praxe, dobré je na to nespoléhat a uplatňovat vydecký výzkum a emprii
   • dobrá terie = jednotlivé poznatky tvoří logicky konzistentní systém, jsou schopny vysvětlit tealitu
  • někdo se snaží stanovit počet vražd jako zákonitost, ale lepší je brát to jako fakt a možnost to dále zkoumat
 • METATEORIE
  • je nad teorií, nebo za teorií
  • objektem poznání, není realita ani abstrakce, ale produkty toho poznání
  • tzn. jak vznikají pojmy, tvrzení, jaké metody se hodí používat, etc. prostě metodologicko-fylozofické záležitosti
  • zkoumá vědu jako takovou
  • ověřování jestli metody fungujou se dá ověřovat v praxi

  • příklad: Dcera nepřšila domů
  • a) někdo ji zapích
   • b) vybl se jí mobil
   • kritéria hodnocení výkladu
    • relevance - a) není moc relevantní
    • ověřitelnost - a) pracně ověřitelný
    • konzistence - b) je konzistitntní, a) moc ne, protože by nešla přes temný parčík
    • predikce a explanace - predikce je za chvíli doma
    • jednoduchost - nejvhodnější, či užitečné je to jednoduché, není důvod si to zesložiťovat, když to jde udělat jednodušeji
 • způsob výkladu
  • genetický - jak věc vznikla, jak se k dospělo
  • funkcionální - že to má nějakou funkci
  • teleonomický - v biologii se orgán vykládá v účelu, kterému slouží, tedy účel vysvětluje jak ten orgán funguje
  • kauzální - v sociologii hlavně o příčinách
  • stochastický -
 • další varianty
  • teorie normativní
  • teorie analytická
 • VZTAH TEORIE A EMIPIRIE
  • sbíráme primární data od jednotlivců
  • IBM SPSS - statistics data editor
  • ??
 • DOBRÁ HYPOTÉZA
  • teorie zakotvuje pojmy
  • má být hypotéza v souladu s poznatky?
   • nemá cenu zkoumat hypotézy, které se vzpírají dosavadním zkušenostem
   • měla by být v souladu s poznatky
   • heuristicky plodná ??
 • HYPOTÉZY - jdu odshora dolů
  • východistkové
   • globální
   • teoretické -
  • pracovní
   • operacionalizované - teorietickou hypotézu rozpraccujeme do sady empirických hypotéz
   • empirické - a zde to musíme porovnat s nulovými hypotézami, které je potřeba ověřit
  • statistické
   • je potřeba postavit, že něco nějak není - Ho, nulová hypotéza
   • vše co se v datech jeví jako projev nějakého stavu, může být náhoda
   • následně se testuje tak, aby došlo k zamítnutí nulové hypotézy
   • = statistický pojem, pomocný nástroj, kterým se testuje pracovní hypotéza
  • hypotéza
   • = výrok o vztahu dvou proměnných
   • v sociologii se už moc neporovnává, ale testuje se na základě modelů (složitější vztah soustavy proměnných)
    • i zde je nulový model nezávislosti
    • a je nutno z teoretických modelů dojít až po empirické
  • TYPY HYPOTÉZ
   • deskriptivní - deskritpivní cíle
    • faktuální, identifikační
     • v daném objektu se vyskytuje nějaký jev
     • kolik je obětí v oblasti domácího násilí
 • relační - nejedná se o kauzální vztah
  • strukturní
   • je vztah mezi podmínkama a jevu
   • hoši jsou delikventnější, než mladé dívky
  • funkční
   • doplňuje vztah
   • čím je mládežník starší tím je delikventnější
   • čím je student aktivnější na hodinu, tím má lepší výsledky
  • klasifikační
   • jsem schopni identifikovat jev jako soustavu dílčích empirických charkteristik a, b, c, d
  • expalanační - explanační cíle
 • zápis nedokončen skončil v 11:00