Dějepis (ZŠ)

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Dějepis

Nacházíte se na základní stránce dějepisu pro základní školy na české Wikiverzitě. Tematické okruhy zde uvedené jsou doporučené jako osnovy pro 6. - 9. ročník základních škol podle Národního ústavu pro vzdělávání, resp. Vzdělávacího programu Základní škola. Další materiály pro základní školu najdete na portálu Základní škola.

Okruhy pro 6. - 7. ročník[editovat]

 • Úvod do vyučování dějepisu
  • Proč a jak poznáváme minulost - úkol historické vědy, práce historika.
  • Hmotné a písemné prameny - archivy, muzea, galerie, knihovny.
  • Vnímání historického času. Hlavní období historie.
 • Pravěk
  • Výklad vzniku světa a člověka v mýtech a náboženstvích.
  • Vědecký výklad vzniku světa a člověka.
  • Charakteristika paleolitu, neolitu a doby kovů (nástroje, způsob obživy, společenská organizace, způsob života, umění).
  • Vývoj člověka.
  • Hlavní rasy a jazyky.
  • Významná archeologická naleziště v naších zemích a v Evropě.
 • Starověk
  • Přehled států starověkého východu: Egypt, státy v oblasti Mezopotámie a Předního východu, Indie, Čína (obecné rysy a specifické zvláštnosti jejich hospodářského, společenského, politického a kulturního vývoje).
  • Kultura států starověkého východu (písmo, základy věd, způsob života, náboženství, umění).
  • Přínos starověkých států pro rozvoj světové kultury.
 • Starověké Řecko
  • Nejstarší období řeckých dějin. Báje a pověsti - Ilias a Odyssea. Náboženství, způsob života, hospodářství.
  • Námořní obchod a kolonizace.
  • Význam styků s okolním světem.
  • Státní zřízení a způsob života v městských státech - Sparta, Atény. Významné osobnosti.
  • Řecko - perské války.
  • Boj o nadvládu v Řecku. Peloponéská válka.
  • Řecká kultura - písmo, věda (filozofie, historie, přírodní vědy), umění (divadlo, literatura, architektura, sochařství, malířství), sport a hry. Významné osobnosti.
  • Ovládnutí Řecka Makedonií. Říše Alexandra Makedonského.
  • Helenistická kultura.
  • Přínos řecké a helenistické kultury pro rozvoj evropské civilizace.
 • Starověký Řím
  • Přírodní poměry a osídlení Apeninského poloostrova. Etruská kultura.
  • Nejstarší období římských dějin v bájích, pověstech a ve světle vědeckých poznatků.
  • Boj o ovládnutí Apeninského poloostrova a Středomoří.
  • Řím v období republiky - státní zřízení, územní rozsah, složení společnosti; krize republiky, občanské války, povstání otroků (Spartakus).
  • Řím v období principátu a císařství - státní zřízení, rozšiřování říše, postavení provincií, boj proti barbarům, kolonát.
  • Vznik a podstata křesťanství.
  • Krize římské říše - její rozdělení, pád západořímské říše.
  • Římská kultura - (věda, umění, způsob života, náboženství) a její přínos pro rozvoj evropské civilizace. Významné osobnosti.
 • Středověk od 5. do 12. století
  • Osídlení Evropy po rozpadu Západořímské říše.
  • Způsob života "barbarských" kmenů a jejich romanizace.
  • Přijímání křesťanství.
  • Říše franská a byzantská.
  • Pokusy o podmanění evropské civilizace - Arabové, Normané, východní kočovníci.
  • Slovanské kmeny. Počátky politické organizovanosti Slovanů. Sámova říše. Velkomoravská říše - územní rozsah, politický vývoj, christianizace, Cyrilometodějská misie, kultura.
  • Počátky a rozvoj českého státu za prvních Přemyslovců.
  • Šíření křesťanství. Počátky křesťanské kultury.
  • Přehled významných evropských států - Svatá říše římská. Počátky anglického a francouzského království, polského a uherského státu. Kyjevská Rus. Arabská říše. Islám.
  • Křížové výpravy do Svaté země.
  • Románská kultura v našich zemích a v Evropě.
 • Středověk od 13. do 15. století
  • Zemědělství, řemeslná výroba a obchod. Vznik měst.
  • Struktura středověké společnosti a způsob života jednotlivých vrstev (šlechta, rytíři, měšťanstvo, kněžstvo, mnišské řády, poddaní).
  • Kultura rytířská a církevní.
  • Český stát za posledních Přemyslovců a Lucemburků.
  • Hospodářský a kulturní rozvoj za Karla IV..
  • Gotická kultura v naších zemích a v Evropě.
  • Husitství - průběh, výsledky, významné osobnosti.
  • Vývoj v Evropě - konflikt mezi Anglií a Francií, turecké výboje, osvobození Ruska z tatarské nadvlády, vyhnání Arabů z Pyrenejského poloostrova, počátky expanze Španělska a Portugalska do zámoří.
  • Český stát v období poděbradském a jagellonském - hospodářské, politické, náboženské a kulturní poměry.
  • Pozdní gotika, počátky humanismu a renesance v naších zemích a v Evropě.
 • Počátky novověku
  • Objevné cesty - průběh a výsledky. Poznávání nových civilizací. Důsledky pro Evropu.
  • Zaostávání střední a východní Evropy za Evropou západní.
  • Vzestup Španělska. Zápas Nizozemí o svou nezávislost.
  • Renesanční humanismus a náboženská reformace.
  • Počátky absolutních monarchií v Anglii a ve Francii. Svatá říše národa německého.
  • Český stát v předbělohorské době.
  • Vznik habsburské monarchie.
  • Postavení českých zemí v habsburské monarchii.
  • Třicetiletá válka a její důsledky pro naše země a střední Evropu.
  • Občanská válka v Anglii.


Okruhy pro 8. - 9. ročník[editovat]

 • Dějiny od 2. poloviny 17. do konce 18. století
  • Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce - hospodářské, náboženské, národnostní a kulturní poměry. Upevňování nadvlády Habsburků.
  • Barokní kultura (životní styl, architektura, malířství, sochařství, umělecké řemeslo, literatura, hudba, školství).
  • Osvícenství - rozvoj vzdělanosti, vědy, techniky a umění.
  • Habsburská monarchie a české země v 18. stol. - vláda a reformy Marie Terezie a Josefa II..
  • Hospodářský a kulturní rozvoj českých zemí.
  • Vývoj v Anglii, Francii, Rusku a Prusku.
  • Střet parlamentarismu s absolutismem.
  • Vznik USA.
 • Dějiny od konce 18. století do 70. let 19. století
  • Francouzská revoluce - příčiny, průběh a výsledky.
  • Vliv francouzské revoluce a napoleonských válek na evropské země. Uspořádání Evropy po Vídeňském kongresu.
  • Vznik rakouského císařství. Metternichův absolutismus.
  • Průmyslová revoluce v naších zemích, Rakousku a v Evropě.
  • Vznik a formování občanské společnosti.
  • Národní obrození - charakteristika jednotlivých etap a hlavních představitelů.
  • Liberalismus, nacionalismus a počátky socialistických teorií.
  • Politický život v českých zemích. Formování politického programu.
  • Průběh a výsledky revoluce v roce 1848 v naších zemích a v Evropě.
  • České země v době Bachova absolutismu a v 60. letech.
  • Hlavní představitelé českého politického života.
  • Vznik Rakousko - Uherska.
  • Občanská válka v USA.
  • Sjednocení Německa a Itálie.
 • Dějiny od konce 19. století do 1. světové války
  • Průmyslová revoluce v Evropě a v našich zemích - změny v oblasti hospodářské, společenské, politické a kulturní.
  • Formování moderní občanské společnosti.
  • Postavení českých zemí v Rakousko - Uhersku.
  • Česká politika koncem 19. a počátkem 20. stol. - hlavní politické strany a jejich představitelé.
  • Česká kultura - věda, umění, školství, ediční a kulturní činnost.
  • Charakteristika vývoje v západní, východní a jihovýchodní Evropě, v USA a Japonsku.
  • Vývoj v koloniálních a závislých zemích.
  • Mezinárodní vztahy. Vznik bloků - Trojspolek, Trojdohoda.
  • Kultura občanské společnosti - rozvoj vědy, techniky, vzdělanosti, umění.
 • Československo a svět v době světových válek
  • První světová válka - cíle jednotlivých válčících států. Průběh války. Ruské revoluce.
  • Domácí a zahraniční odboj.
  • Výsledky války.
  • Vznik Československa a jeho mezinárodní postavení.
  • Politický systém - hlavní politické strany, jejich cíle a představitelé.
  • Vnitřní a zahraniční politika.
  • Československo, Evropa a svět ve 20. a 30. letech.
  • Vývoj ve Francii, Anglii, USA, Německu a Itálii.
  • Vznik SSSR. Projevy a důsledky stalinismu.
  • Světová hospodářská krize. Nástup fašismu.
  • Boj demokratických sil v Československu a v Evropě proti totalitním režimům.
  • Krize versailleského systému - předehra 2. světové války.
  • Mnichovská konference a její důsledky.
  • Průběh 2. světové války - přepadení Polska, západní Evropy, SSSR, válka v Tichomoří, v severní Africe, Itálii, obrat ve válce, otevření druhé fronty, postupné osvobozování okupovaných zemí, vítězství protihitlerovské koalice.
  • Protektorát Čechy a Morava. Vývoj na Slovensku.
  • Domácí a zahraniční odboj. Činnost československé vlády v exilu.
  • Vznik československých vojenských jednotek v zahraničí a jejich účast v osvobozovacích bojích.
  • Výsledky 2. světové války.
 • Československo a svět ve 2. polovině 20. století
  • Poválečné uspořádání světa - Postupimská konference.
  • Mezinárodní postavení Československa a jeho zahraniční politika. Postupné začleňování Československa do sféry vlivu SSSR.
  • Marshallův plán a jeho odmítnutí.
  • Řešení hospodářských, národnostních a kulturních problémů.
  • Politický systém - cíle jednotlivých politických stran a jejich představitelé.
  • Zápas demokratických sil s komunisty.
  • Nastolení komunistické totality - únor 1948.
  • Poválečný vývoj v SSSR a v zemích pod jeho vlivem.
  • Poválečný vývoj v západní Evropě, Německu, Japonsku a USA.
  • Hospodářská a politická situace v zemích "třetího světa".
  • Rozpad protihitlerovské koalice. Rozdělení světa do bloků - NATO, Varšavská smlouva.
  • Zostření mezinárodního napětí. Období studené války.
  • Vývoj v SSSR a v zemích "tábora socialismu" - první krizové jevy(události v Maďarsku, Polsku, berlínská krize, karibská krize), ekonomické problémy a jejich řešení.
  • Rozpad SSSR a pád komunistických režimů.
  • Hospodářský, politický a kulturní vývoj v Evropě, USA a v Japonsku. Integrační procesy.
  • Země třetího světa.
  • Vývoj mezinárodních vztahů od konce 50. let. Úloha OSN .
  • Vztahy mezi USA a SSSR.
  • Československo v období totality.
  • Nastolení totalitního politického systému (teror, procesy, třídní boj).
  • Změny v průmyslu a zemědělství (likvidace soukromého sektoru a tržní ekonomiky, centrální plánování a řízení).
  • Uvolnění politického nátlaku koncem 50. a v 60. letech.
  • Pokus o reformu v roce 1968. Vznik federace.
  • Období normalizace - zesílení politického nátlaku a provádění politických čistek.
  • Zhroucení a pád komunistického režimu.
  • Obnovení pluralitního politického systému a demokracie.
  • Obnovení tržního hospodářství.
  • Vznik ČR - řešení hospodářských, politických, národnostních a kulturních problémů.
  • Kultura 20. století.
  • Věda a technika - rozvoj průmyslu, vznik nových průmyslových odvětví.
  • Umění a jeho úloha v životě člověka.
  • Pluralismus kultur. Poznávání a vzájemné ovlivňování jednotlivých civilizací.
  • Globální problémy lidstva (tvorba a ochrana životního prostředí, zajištění míru a bezpečnosti, lidských práv, výživy, vzdělání, zdraví) a jejich řešení.


Zdroje[editovat]

 • Národní ústav pro vzdělávání. Vzdělávací program Základní škola. Vzdělávací program Základní škola. Dostupné online [cit. 2015-05-06].