Chemie (ZŠ)

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Chemie

Nacházíte se na základní stránce chemie pro základní školy na české Wikiverzitě. Tematické okruhy zde uvedené jsou doporučené jako osnovy pro 8. - 9. ročník základních škol podle Národního ústavu pro vzdělávání, resp. Vzdělávacího programu Základní škola. Další materiály pro základní školu najdete na portálu Základní škola.

Okruhy pro 8. ročník[editovat]

 • Úvod do chemie
  • Látky a tělesa.
  • Chemie jako jedna z přírodních věd, její charakteristika a význam pro společnost.
  • Příklady výrobků chemického průmyslu.
  • Pokus jako důležitý postup v chemii.
  • Pravidla bezpečné práce při školních pokusech.
 • Směsi
  • Směsi a jejich složky.
  • Směsi v přírodě a každodenním životě. Různorodé směsi. Stejnorodé směsi - roztoky a jejich složení (vyjádření pomocí hmotnostního zlomku).
  • Koncentrovanější a zředěnější roztok, nasycený roztok.
  • Oddělování složek směsí (usazování, odstřeďování, filtrace, destilace, krystalizace).
  • Voda v přírodě. Pitná a užitková voda (jejich charakteristika). Odpadní vody.
  • Vzduch a jeho složení. Čistota ovzduší a zdroje jeho znečišťování.
  • Teplotní inverze, smog.
 • Složení látek a chemická vazba
  • Dělitelnost látek, atomy jako částice látek.
  • Protony, neutrony, elektrony.
  • Jádro atomu, elektronový obal, valenční elektrony.
  • Chemická vazba. Molekuly.
  • Kationty a anionty.
  • Chemické prvky (názvy a značky).
  • Protonové číslo.
  • Chemické sloučeniny.
  • Chemické látky.
 • Chemické prvky
  • Železo (litina, ocel), hliník, měď, zinek, stříbro, zlato, alkalické kovy (Li, Na, K).
  • Slitiny kovů (mosaz, bronz, dural).
  • Vodík, kyslík, halogeny, síra, uhlík.
  • Periodická soustava chemických prvků, periody, skupiny.
  • Periodický zákon.
 • Chemické reakce
  • Chemické reakce. Výchozí látky (reaktanty) a vzniklé chemické látky (produkty).
  • Chemické rovnice.
  • Zákon zachování hmotnosti.
  • Látkové množství, mol.
  • Molární hmotnost.
 • Oxidy a halogenidy
  • Oxidy (oxid siřičitý, oxid dusnatý a oxid dusičitý, oxid vápenatý - pálené vápno, oxid uhelnatý, oxid uhličitý – skleníkový efekt, oxid křemičitý - sklo).
  • Názvosloví oxidů.
  • Halogenidy (chlorid sodný, chlorid draselný).
  • Názvosloví halogenidů.
 • Kyseliny a hydroxidy
  • Kyselina chlorovodíková (vzorec, vlastnosti, použití).
  • Kyselina sírová (vzorec, vlastnosti, princip výroby, použití).
  • Kyselina dusičná (vzorec, vlastnosti, použití).
  • Kyselé deště.
  • Hydroxid sodný, draselný (vzorce, vlastnosti, princip výroby, použití - hašené vápno).
  • pH. Indikátory pH.
  • Štěpení kyselin a hydroxidů ve vodných roztocích.
 • Soli
  • Neutralizace. Využití neutralizace v běžném životě.
  • Soli.
  • Příprava solí (neutralizací, reakcí kovu s nekovem a reakcí kovu s kyselinou).
  • Vlastnosti a použití vybraných solí.
  • Průmyslová hnojiva, stavební pojiva (sádra, cement), keramika.


Okruhy pro 9. ročník[editovat]

 • Redoxní reakce
  • Redoxní reakce (oxidace, redukce) a jejich praktický význam.
  • Koroze.
 • Uhlovodíky
  • Alkany - methan, ethan, propan, butan.
  • Alkeny - ethylen, propylen.
  • Alkiny - acetylen.
  • Areny - benzen, naftalen.
  • Uhlí, ropa a její frakce, zemní plyn.
  • Fosilní paliva, vyráběná paliva.
  • Exotermické a endotermické reakce.
 • Deriváty uhlovodíků
  • Uhlovodíkový zbytek.
  • Charakteristická skupina, derivát uhlovodíku.
  • Alkoholy (methanol, ethanol, glycerol).
  • Kyseliny (mravenčí, octová).
  • Esterifikace. (Ethylester kyseliny octové.)
  • Sacharidy (glukosa, sacharosa, glykogen, škrob, celulosa).
  • Tuky. Mýdla. Saponáty.
  • Bílkoviny (výskyt, vlastnosti).
 • Chemie ve společnosti
  • Chemie a společenský pokrok.
  • Chemický průmysl v ČR.
  • Cirkulace a recyklace surovin.
  • Plasty (polyethylen, polyvinylchlorid, polystyren) – princip výroby, vlastnosti, použití.
  • Syntetická vlákna (silon, polyester) - vlastnosti, použití.
  • Otravné a jedovaté látky.
  • Hořlaviny. Způsoby hašení požárů.
  • Freony.
  • Drogy.
  • Potraviny, konzervace potravin.
  • Rovnováha látek v přírodě.


Zdroje[editovat]

 • Národní ústav pro vzdělávání. Vzdělávací program Základní škola. Vzdělávací program Základní škola. Dostupné online [cit. 2015-05-06].