Bratrská škola/dokumenty

Z Wikiverzity

Bratrská škola/dokumenty je odkazovník na různé dokumenty (především zřizovatele, ČCE a jejích synodů z posledních let), týkající se Bratrské školy

Vyhledávání pomocí Google:


2017[editovat]

3. zasedání 34. synodu ČCE[editovat]

2017-05-18 čtvrtek – 2017-05-20 sobota, Autoklub ČR, Praha 1, Opletalova 29

Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 34. synodu předložila návrh projektu nové budovy Bratrské školy společně s rozpočtem a návrhem zdrojů financování.


2018[editovat]

4. zasedání 34. synodu ČCE[editovat]

2018-05-31 čtvrtek – 2018-06-02 sobota, Zámecké návrší, Litomyšl

 • (2018-07-10): Usnesení 4. zasedání 34. synodu: PDF, HTML
  • Usnesení č. 62: Projekt nových budov pro pražské školy Evangelické akademie:
1. Synod bere na vědomí informaci o stavu příprav projektů nových budov pro Evangelickou akademii Praha – VOŠSP a SOŠ a Bratrskou školu – CZŠ v Praze předloženou v tisku č. 18/11.
2. Synod schvaluje rámcový návrh financování obou projektů předložený v tisku č. 18/11 s tím, že celková půjčka z Personálního fondu nepřevýší 80 mil. Kč a bude mít splatnost maximálně 20 let.
3. Synod schvaluje následující změnu usnesení 1. mimořádného zasedání 34. synodu č. M9 bodu 1 odst. 3):
3) Přibližně 0,5 mil. Kč ročně bylo po stanovenou dobu (např. pět let) určeno pro přímé financování stálých osvědčených projektů povšechného sboru, např. pobyty pro lidi s postižením. Seznam takových projektů povšechného sboru by podléhal každoročnímu schválení synodní radou. V letech 2019 až 2028 bude z prostředků určených pro DaRP každoročně vyčleněna částka ve výši 4 mil. Kč pro účely financování výstavby budov pro Evangelickou akademii – VOŠSP a SOŠ Praha a pro Bratrskou školu – CZŠ v Praze.
4. Synod ukládá synodní radě maximálně předem eliminovat potenciální rizika staveb škol EA, vypracovat krizové scénáře a stanovit body zlomu pro plánování a řízení projektu.
5. Synod ukládá synodní radě zřídit řídící výbor, který bude profesionálně projekty výstavby řídit a ve všech fázích intenzivně dozorovat.

Další zprávy ČCE[editovat]

Zásady grantového systému schválilo 1. mimořádné zasedání 34. synodu v 11/2015
Pravidla grantového systému schválilo 2. zasedání 34. synodu v 5/2016
DaRP – Diakonické a rozvojové projekty:
18,5% z finančních náhrad na DaRP (81,5% je příjmem PF)
70% je rozdělováno prostřednictvím ČCE a 30% prostřednictvím Diakonie ČCE
Z prostředků určených pro ČCE je 1 mil. Kč rozdělován v seniorátech na „mikroprojekty“ dle pravidel seniorátů
0,5 mil. Kč po dobu schválenou synodem na běžící projekty
V letech 2019 až 2028 bude z těchto prostředků každoročně vyčleněna částka 4 mil. Kč pro účely financování výstavby budov pro 2 školy EA v Praze.

Související odkazy[editovat]


2019[editovat]

1. zasedání 35. synodu ČCE[editovat]

2019-05-16 čtvrtek – 2019-05-18 sobota, Autoklub ČR, Praha 1, Opletalova 29

Synod bere na vědomí informaci o stavu příprav projektů nových budov pro Evangelickou akademii Praha – VOŠSP a SOŠ a Bratrskou školu – CZŠ v Praze předloženou v tisku č. 18.


2020[editovat]

Různé odkazy[editovat]

2. zasedání 35. synodu ČCE[editovat]

2020-09-17 čtvrtek – 2020-09-19 sobota, Komunitní centrum Matky Terezy, Praha – Háje

1. Synod bere na vědomí informaci o stavu příprav projektů nových budov pro Evangelickou akademii Praha – VOŠSP a SOŠ a Bratrskou školu – CZŠ v Praze předloženou v tisku č. 18/3.
2. Synod souhlasí s prodejem pozemku s parc. č. 1652/1 (ostatní plocha) o výměře 1 455 m2, katastrální území Modřany, obec Praha, vedeném na LV č. 2574 u Katastrálního úřadu pro hl. město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, za těchto podmínek:
a) pozemek nebude nadále využitelný pro výstavbu nové školní budovy v přiměřeném časovém horizontu,
b) prodejní cena pozemku bude nejméně 7 030 tis. Kč.

Zprávy ze synodu[editovat]

 • (2020-09-18 09:30 – 19:30): Online reportáž ze zasedání synodu:
  • 18.07 | Předsednictvo obdrželo dopis/stížnost části rodičů Bratrské školy. Jde de facto o stížnost na postup SR. Dopis nesplňuje formální podmínky pro projednání na 2. zasedání 35. synodu. Přesto se předsednictvo rozhodlo věc k jednání předložit. K věci se otevírá rozprava.
  • 18.10 | Hlasuje se o tom, zda má být dopis na plénu přečten.
  • 18.12 | Předseda synodu čte dopis manželů Slačálkových.
  • 18.17 | V rozpravě vystupuje Roman Mazur. Popisuje věc z pohledu seniora pražského seniorátu, v jehož působnosti Bratrská škola leží.
  • 18.21 | Předsednictvo synodu navrhuje přijmout zprávu [[w:Evangelická akademie|EA] s výjimkou části o Bratrské škole a zřídit komisi, která se bude tématu věnovat tak, aby podala zprávy 3. zasedání 35. synodu.
  • 18.23 | Vystupuje w: Jiří Schneider, který má za SR na starosti evangelické školy. Rekapituluje věc z pohledu SR, informuje o současném vývoji i řešeních, které SR zvolila.
  • 18.35 | K tématu vystoupila Janina Zemanová a aktuálně hovoří Daniel Ženatý.
  • 18.40 | Vystupuje Jiří Bureš. Kauza poškozuje církev. Požaduje, aby se synod omluvil dětem.
  • 18.46 | Rozprava byla ukončena. Následně byla znovu otevřena.
  • 18.49 | Vystupuje Jakub Keller za komisi B (výchovná) – konstatuje, že se případem komise podrobněji zabývala a doporučuje vzít zprávu na vědomí. Nedoporučuje zřizovat další komisi.
  • 18.51 | Hovoří koordinátorka škol Evangelické akademie Helena Wernischová.
  • 19.02 | Na konkrétní dotazy odpovídá ještě Jiří Schneider. Po jeho vystoupení končí rozprava.
  • 19.07 | Chystá se hlasování.
  • ❌ 19.08 | Prvním návrhem, o kterém se hlasovalo, je návrh původní: synod přijímá zprávu Evangelické akademie. Nebyl přijat.
  • ✔️ 19.11 | Synod bere na vědomí zprávu Evangelické akademie.
  • ❌ 19.11 | Synod nevyslovil souhlas se zřízením speciální komise.
  • 👏 19.14 | Tím se program synodu vyčerpal. Předseda děkuje všem zúčastněným. Děkuje synodní radě za přípravu tisků a ústřední církevní kanceláři za technickou přípravu a zajištění průběhu.

Další zprávy ČCE[editovat]

2021[editovat]

Zprávy ČCE[editovat]