Úloha:HiDop 360

Z Wikiverzity

Měření průtoku krve artérií pomocí dopplerovského průtokoměru HiDop 360.

Zadání[editovat]

 • Seznamte se s teorií měření průtoku pomocí dopplerovského průtokoměru
 • Seznamte se CW spektrálním dopplerovským průtokoměrem HiDop 360
 • Vyšetřete průtok krve A. radialis
 • Proměřte získané dopplerovské spektrum
 • Vypočítejte dopplerovské indexy a další parametry a porovnejte je s automaticky vypočítanými hodnotami

Postup vyšetření[editovat]

 1. Spuštění programu a přístroje
  1. Pomocí ikony HiDop spustíme program HiDop
  2. Zapneme přístroj HiDop
  3. Ujistíme se, že se v poli Connected Devices zobrazí HiDop připojený přes USB-Port
 2. Výchozí nastavení: klikneme na Settings/Measurement:
  1. Configuration for the doppler: zaškrtneme jen save automatically in program mode
  2. Envelope: max
  3. Scale: kHz
  4. Zaškrtneme zobrazení automaticky počítaných indexů a hodnot: HR, PI, RI, MEAN
  5. OK
 3. F3 (New Pat.) - údaje vyšetřované osoby:
  1. Last name
  2. First name
  3. Birthdate - stačí uvést rok narození
  4. ID number - uvedeme kód pracovního týmu
 4. Umístění sondy:
  1. Ujistíme se, že je připojena sonda 4 MHz (údaj ve spodní části okna souhlasí s označením na sondě)
  2. Na předloktí před zápěstím nahmatáme tep vyšetřované osoby na A. radialis - zde budeme vyšetřovat
  3. Na špičku sondy kápneme asi půl ml sonografického gelu
  4. Sondu s kopečkem gelu opatrně přiložíme na vyšetřované místo ve sklonu 30° (dopplerovský úhel) k povrchu předloktí, a to směrem proti proudu krve; sklon kontrolujeme úhloměrem
 5. F4 (Measure): zahájíme měření
  1. F10 (Start/Stop) spustíme měření
  2. F3 (Filter): Opakovaným stiskem měníme kmitočet horní propusti - zpravidla 100 nebo 200 Hz. Povšimneme si, že změnou filtru se mění šířka prázdného pásu kolem nulového frekvenčního posunu
  3. F8 (Sweep): Rychlý přeběh nám později umožní přesnější proměření spektra
 6. Vyhledání optimálního signálu vyžaduje trpělivost:
  1. Sondou zbytečně nejezdíme po pokožce, abychom si zbytečně nerozetřeli kopeček gelu
  2. Sondu držíme stále ve stejném úhlu vzhledem k povrchu předloktí
  3. Sondu pomalu vějiřovitým pohybem nakláníme mírně do stran, až ultrazvukovým paprskem protneme vyšetřovanou artérii
  4. Pro vyhledání optimálního směru sondy se orientujeme hlavně sluchem
  5. Šipkami vlevo-vpravo (-1 dB, +1 dB) si můžeme posunout barevnou škálu (dB) tak, abychom vyšetřované dopplerovské spektrum viděli pokud možno v plných barvách
 7. F10 (Start/Stop): Když se nám podaří uspokojivě zachytit několik pulzů, ukončíme měření.
  1. F2 (Save): Uložíme změřenou křivku do databáze
  2. Vyšetřovaná arterie byla: Vessel name: Vessel group: Arm arteries, left-right, A. radialis; OK
  3. Settings/Measurement: Nastavíme Scale: 30° (podle dopplerovského úhlu, při kterém jsme skutečně měřili); OK.
  4. F2 (Save): Uložíme hodnotu úhlu k vyšetření do databáze
  5. Všimneme si, že levá stupnice je nyní přepočítána z kHz na cm/s podle kosinu zadaného úhlu
  6. Esc (Patient): Vrátíme na na kartu pacienta; vidíme název a čas provedeného měření
 8. Vyšetření při jiných úhlech:
  1. Stejné vyšetření provedeme pro úhly 45° a 60°; sklon kontrolujeme úhloměrem
  2. Settings/Measurement: nastavíme velikost toho úhlu, při kterém budeme vyšetřovat; OK
  3. F4 (Measure): započneme měření stejným způsobem, jako v předešlém případě
  4. Po každém vyšetření nezapomeneme ihned uložit neměřené spektrum (F2 - Save)
 9. Po posledním vyšetření se vrátíme na kartu pacienta (Esc - Patient) a zkontrolujeme, že máme v databázi uložena všechna tři vyšetření (dopplerovská spektra)
 10. V případě, že se nám nedaří zachytit uspokojivý signál u jedné vyšetřované osoby, zkusíme vyšetření u jiné osoby ze skupiny. V krajním případě provedeme vyšetření na jiné arterii.
 11. Otřeme sondu i předloktí vyšetřované osoby mulem, přístroj vypneme

Založení protokolu o vyšetření[editovat]

 1. Namísto vyplňování papírového protokolu použijeme protokol v tabulkovém procesoru (Excel anebo Calc z LibreOffice)
  1. Příslušný formulář najdeme na: Úloha 8 - Dopplerovská sonografie - protokol
  2. Máme-li k disposici dva počítače, můžeme mít na jednom puštěný HiDop a na druhém tabulkový procesor; jeden člen pracovní skupiny pak v programu HiDop proměřuje a popisuje naměřená spektra, zatímco druhý zapisuje hodnoty do tabulkového procesoru.
  3. Vyplníme příslušné formality:
   • pořadí praktika (I až VIII), příp. N (náhradní)
   • pracovní tým
   • datum vyšetření
   • vyšetřovaná osoba
   • vyšetřující osoba
   • osoba popisující naměřená spektra
   • osoba zapisující výsledky do tabulky
   • čas zahájení vyšetření
   • čas ukončení vyšetření
  4. Naměřené hodnoty pak budeme zapisovat rovnou do formuláře v průběhu vyhodnocování spekter.
  5. Pod námi spočítané hodnoty (žluté řádky) uvádíme automaticky spočtené hodnoty (zelené řádky)

Vyhodnocení dopplerovských spekter[editovat]

Postupně proměříme stejným způsobem všechna tři naměřená spektra:

 1. Začínáme vždy u karty pacienta, na které dvojklikem otevřeme příslušný záznam
  1. Vlevo dole se zobrazují indexy HR, PI, RI, SD (někde mohou být jen hvězdičky)
  2. Cursor: show
  3. Envelope: max (nyní počítáme s maximálními nameřenými rychlostmi ve spektrech)
 2. Vybereme si dobře zobrazenou periodu -> zapíšeme pořadí
  1. Umístíme kursory do bodu t0, kde končí předchozí diastola a začíná systola a zapíšeme:
   • t0 = časový okamžik začátku systoly
   • D0 = rychlost krve na začátku systoly (tj. na konci předchozí diastoly)
  2. Umístíme kursory do bodu tS, kde je vrchol píku, a zapíšeme:
   • tS = časový okamžik systoly
   • S = maximální systolická rychlost (Peak Systolic Velocity, PSV)
  3. Umístíme kursory do bodu tD, kde končí diastola a začíná další systola a zapíšeme:
   • tD = časový okamžik konce systoly
   • D = rychlost krve na konci diastoly (telediastolická rychlost)
 3. Okamžitá srdeční frekvence:
  1. Spočteme:
   • doba tepu T = tD - t0
   • HR = 60 / T
  2. zapíšeme automaticky spočtenou HR a porovnáme si obě hodnoty
 4. Akcelerační index AI:
  1. Spočteme:
   • doba náběhu systoly (acceleration time) AT = tS - t0
   • přírůstek rychlosti (rozdíl rychlosti v systole a na konci předchozí diastoly): S - D0
   • Acceleration Index: AI = (S - D0) / AT
 5. Pulzační(PI) a odporový index (RI):
  1. Zapíšeme automaticky vypočtenou časovou střední hodnotu maximálních rychlostí MEAN
  2. Spočteme:
   • rozdíl maximálních rychlostí v systole a na konci diastoly: S - D
   • Pulsatility index (Gosling): PI = (S - D) / MEAN
   • Resistivity index (Pourcelot): RI = (S - D) / S
 6. Spektrální indexy SBI1, SBI2
  1. Settings/Measurement: Zaškrtneme: SBI1, SBI2, SD, MEAN
  2. envelope: mean (tj. střední rychlost průtoku, průměrovaná přes celý průřez cévy)
  3. V čase tS odečteme pomocí kursoru odpovídající střední rychlost v systole (Sm)
  4. Spočteme:
   • Spectral Broadening Index 1 (Sheldon): SBI1 = S / Sm
   • Spectral Broadening Index 2 (Brown): SBI2 = (S - Sm) / Sm
 7. Systolicko-diastolický podíl
  1. Spočteme:
   • Systolic/Diastolic Ratio: SD = S / D

Diskuse, závěr[editovat]

 1. Diskuse
  1. Porovnáme námi spočtené hodnoty s automaticky spočtenými hodnotami
  2. Porovnáme výsledky získané při různých dopplerovských úhlech
  3. Porovnáme s teoretickými předpoklady
  4. Uvedeme další podstatné okolnosti, jež mohly mít vliv na vyšetření a jeho vyhodnocení
 2. Závěr
  1. Pokusíme se shrnout stručný závěr vyšetření (odpovídá či neodpovídá očekávání normálního nálezu)
  2. Byla naměřena nízkoodporová anebo vysokoodporová křivka?
 3. Uložení
  1. Vyplněný formulář na moodle uložíme

Odevzdání protokolu[editovat]

Vyplněný formulář protokolu vložíme zpět na moodle.