Informace, média a knižní kultura/Sociologický výzkum 1: Sociologické metody/10. lekce

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová

--zápis od 9:20

 • METODOLOGIE
  • jde o logiku bádání
  • hierarchie úrovní
   • filozofické předpoklady
   • obecně vědní metody - modelování (budem studovat ve vyšších úrovních studia)
   • sociologická metodologie
 • METODY REÁLNÝCH A FORMÁLNÍCH VĚD
 • OBECNÉ METODOLOGICKÉ POSTUPY
  • vědecká určení (klasifikace, typologie, kazualita, systém)
  • základní operace
   • indukce - postupo od jednotlivého k obecnému
    • pozorování-hledání vzorců-odvození závěru
     • začínám sběrem dat, hledám tam nějaké vzorce a pak dám závěr
   • dedukce - odvozování hypotéz z obecných primis
    • hypotéza-pozorování-přijetí-hypotézy
     • na závěr se porovná pozorování s hypotézou a ta se bud potvrdí nebo ne
    • dospívá se ke stejnému výsledku jako u indukce, ale cesty jsou různé
   • analogie - studium podobného objektu
   • modelování - analýza zástupného objektu
 • METODA
  • = způsob poznávání vedený pravidly vědy
  • metody
   • logicko-teoretické
    • např. historické - základem je abstrakce a generalizace
   • emipirické
    • kvantitativní
    • kvalitativní
 • OBTÍŽE TAXATIVNÍHO PŘEHLEDU METOD
  • původně to vznikalo jako teorie, takže je lepší zústat u původního vymezení:
  • nestihnutlo
 • OBECNĚ METODOLOGICKÉ OTÁZKY
  • zjistit, jestli když se něco opakuje, tak je to zákonité?
  • je potřeba vždy ověřovat hypotézy, nebo něco dělat naslepo?
  • nic není samozřejmé, tak jak by se mohlo zdát
  • sociologie by měla hodnotit
 • KVANTITATIVNÍ vs KVALITATIVNÍ METODY
  • kvantitativní
   • konfirmace - potvrzování hypotéz
   • dedukce - odvodím z teorie předpoklady a ty potom ověřuji
   • generalizace - zobecnění
   • redukce předmětu
   • měření, kvantifikace
   • distance - jde o to stát vně reality, výzkumník určuje otázky a respondent je pasivní objekt, který má odpovídat na otázky
  • kvalitativní
   • explorace - prozkoumávání teréhnu
   • indukce -
   • generalizace není u kvalitativních metod zvykem
   • redukce objektu
   • rozumění - Weberovská tradice rozumění sociologie
   • participace - zkoumaný objekt má být rovnocený
    • neplatí vždy, že když má respondent možnost vyjádření, že z něj něco dobrého vypadne
 • DISTANCE nebo PARTICIPACE
  • F. Nietzsche: "Kdo hledá, nenalézá. Kdo nehledá, najde.
   • což inklinuje ke kvalitativnímu výzkumu
 • OD KOMPLEMENTARITY K MIXED-MODE RESEARCH
  • Creswell (2003): více typů výzkumu v rámci jednoho výzkumu, souběžně (sekvenčně), nebo po sobě (souběžně)
 • TRIANGULACE
  • postihnutí různých stránek objektu různými metodamy
 • PROCEDURY EMPIRICKÉHO VÝZKUMU
  • design je určen cílem
Procedura Cíl Objekt Techniky
monografická explorace jeden kombinované
stastistická především deskripce hromadné, vzorky jednoduché
typologická verifikace typu více objektů různé
experimentální kazualita skupiny manipulace
historická vývoj jedinec, populace dokumentační
 • PROBLÉM REPREZENTTIVITY
  • z celkové populace se vybere nějaká určitá skupina
  • typy výběru
   • náhodný
   • náhodná procházka ?
   • kvótní
   • typologický
 • SCHÉMA EXPERIMENTU
  • je potřeba vědět, že změna je výsledkem navozené strategie - proto se design musí dělat složitějí
  • dělá se kontrola
 • ČLENĚNÍ TECHNIK
  • sběru dat a zpracování
  • standardizované (všichni stejný dotazník a stejné podmínky pro vyplnění - statistické postupy a nestandardizované (kvalitativní výzkum)
  • přímé (pozorování, experiment) a nepřímé (studium dokumentu, dotazování)
 • METODIKA VÝZKUMU
  • metodologie je věda, kritické uvažování
  • metodika je soubor sjednocených postupů
  • označení určitého stylu práce, technologie

Zkoumání dynamiky a vývoje[editovat]

 • aneb jak ověřit hypotézy a o vývoji jevu
 • jednorázové výzkumy
  • dá se dělat i retrospektivní výzkum
 • opakované výzkumy
 • neanalizovat kohortní data jako vývojový trend
 • TYPY OPAKOVANÝCH VÝZKUMŮ
  • replikace - opakuje se technika i předmět
  • panel - objekt je stejný, ale mění se předmět, technika stejná (např. panel sledování domácích účtů)
  • longitudiální - objekt i předmět stejné, techika má různé variace (upgrade panelu)
 • MOŽNOST REPLIKACE VÝZKUMU
  • data by měla být srovnatelná
 • PROBLÉM PRŮŘEZOVÝCH ŠETŘENÍ
  • když se mi v průběhu výzkumu mění podmínky, nebo se měnili historicky, je potřeba dávat pozor při analýze
  • např. jaké jsou počty členů určité strany, pokud strana vznikla nedávno, nejstarší ročníky, nebudou mít členství - longitudiální studie
 • PROMĚNLIVOST OBRAZU VÝVOJE
  • analýza vývojových křivek v longitudiálním výzkumu